”Jag är väl­digt stolt över in­ne­hål­let”

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Förs­ta sä­song­en av ”Jills ve­ran­da” pri­sa­des fler­fal­digt. Nu är Jill John­son till­ba­ka med sä­song num­mer två – och hon är för­sik­tig med att skru­va upp för­vänt­ning­ar­na. – Men jag kän­ner mig in­te oro­lig för jag är väl­digt stolt över in­ne­hål­let, sä­ger hon till Ex­pres­sen.

TEXT: SA­RA FRIDH

UN­DER­HÅLL­NING. Jill John­son, 42, har bli­vit varm i klä­der­na.

Ar­tis­ten gjor­de pro­gram­le­dar­de­but i förs­ta sä­song­en av ”Jills ve­ran­da”. Nu är hon ak­tu­ell med upp­föl­ja­ren – även den­na gång från sitt äls­ka­de Nashvil­le.

– Själv­klart så tror jag in­te att man kan få en sån suc­cé två gång­er, sen om det är en svensk in­ställ­ning el­ler min in­ställ­ning, det vet jag in­te. Men jag kän­ner mig in­te oro­lig för jag är väl­digt stolt över in­ne­hål­let och över gäs­ter­na. Jag är otro­ligt ly­risk över att SVT val­de att gö­ra det här en gång

till, sä­ger Jill till TV14.

Med en sä­song i ryg­gen var det en be­tyd­ligt lug­na­re Jill som tog sig an pro­gram­le­dar­rol­len.

– I år är jag myc­ket mer in­vol­ve­rad. Jag vet vad som blev bra och vad som in­te blev som vi ha­de tänkt oss.

Att hon var en av få från pro­duk­tio­nen som ock­så var med i sä­song ett ställ­de ock­så hö­ga krav.

– Jag fick käm­pa själv li­te mer för att be­hål­la ner­ven he­la ti­den, för att det ald­rig ska bli konst­lat. Är det någon­ting som jag tyc­ker ve­ran­dan ha­de som styr­ka för­ra sä­song­en så var det att det in­te fanns någon­ting som var ska­pat ut­an det man såg, det var.

Ag­nes Lo-Åkerlind, som hyl­la­des för sitt ar­be­te med pre­miär­sä­song­en, är in­te med i år. Istäl­let klev SVT:s Hen­rik Stoc­ka­re in som pro­du­cent.

– Jag vill gär­na pas­sa på att hyl­la Ag­nes och Cla­ra Mann­hei­mer, det är två kvin­nor med en stor eld. Hen­rik är en väl­digt er­fa­ren kil­le, men med en sorts an­nan eld. Ar­bets­sät­tet är an­norlun­da, men re­sul­ta­tet blir li­ka fint.

I år gäs­tas ve­ran­dan av bland and­ra Se­i­na­bo Sey, Ve­ro­ni­ca Mag­gio och Jer­ry Wil­li­ams. Att väl­ja ut en en­da höjd­punkt är svårt, Jill me­nar att ”al­la gäs­ter kom­mer med sin skatt”. Att till­sam­mans med Jo­el Al­me sjunga på ett fäng­el­se är en er­fa­ren­het som Jill Jon­son än­då lyf­ter fram som be­ri­kan­de.

– Det var helt otro­ligt att sit­ta med 80 oran­ge­kläd­da brotts­ling­ar – och män bry­ter ihop fram­för en då man sjung­er. Det var så starkt. ONS­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.