En tids­re­sa fram till julaf­ton

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

JUL­KA­LEN­DERN Jul­ka­len­dern har un­der år­tion­den va­rit en dra­ma­tisk föl­je­tong som kul­mi­ne­rar på själ­vas­te julaf­ton.

Årets ” Tu­sen år till julaf­ton” föl­jer in­te rik­tigt den mal­len.

Till­sam­mans med Erik Haag och Lotta Lund­gren från suc­cé­pro­gram­met ”Histo­rieä­tar­na” kom­mer barn i oli­ka kon­stel­la­tio­ner att bil­da en fa­milj som gör en tids­re­sa från julaf­ton 1015 fram till 2015.

Bar­nen har fått vak­na var­je dag ut­an att få ve­ta mer än vil­ken tidse­pok de ska få tes­ta på un­der da­gen. Det finns vis­ser­li­gen en rikt­ning och ett grund­ma­nus, men bar­nens re­ak­tio­ner på det som hän­der un­der in­spel­ning­en är au­ten­tis­ka.

– Lotta och jag är li­te som re­se­le­da­re un­der ett ex­pe­ri­ment, sä­ger Erik Haag till TV14.

Syf­tet är att be­rät­ta Sve­ri­ges histo­ria ur nya per­spek­tiv – med bar­nen i fo­kus.

– Vi pra­ta­de om att bar­nens roll i histo­ri­en va­rit en vit fläck, som vi in­te rik­tigt han­te­ra­de i ”Histo­rieä­tar­na”, sä­ger Lotta Lund­gren.

Men tit­tar­na kan in­te för­vän­ta sig att det ba­ra blir ju­ligt mys. Tvärtom, de 24 fri­ståen­de av­snit­ten är in­te all­tid po­li­tiskt kor­rek­ta.

– För histo­ri­en har in­te va­rit po­li­tisk kor­rekt. Det har va­rit barn­ar­be­te länge i svensk histo­ria. Då tar vi upp det, sä­ger re­gis­sö­ren och pro­du­cen­ten Karin af Klint­berg.

TIS­DAG, SVT1 & BARN­KA­NA­LEN, 7.15, 18.45

Foto: ANDRÉ LIND­HOLM /THEL­MA/LOU­I­SE

Erik Haag, Lotta Lund­gren, Mor­ris, El­sa, Oli­ver, Si­grid, Sa­bi­na, Mat­teus och Cleo re­ser i ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.