Timell ger tips på brand­skydd

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HUS & HEM La­gom till jul, när de le­van­de lju­sen åker fram i stu­gor­na, ger Mar­tin Timell råd om vil­ken brand­ut­rust­ning al­la bör ha i sitt hem och vi­sar ett brand­för­lopp i ett var­dags­rum. Han besöker ock­så en trä­bygg­nad som han mås­te klätt­ra upp i träd­kro­nor­na får att nå i ”Änt­li­gen hem­ma”. Mar­tin Timell är i dag av TV4:s mest fli­ti­ga pro­gram- le­da­re – men det har in­te all­tid va­rit en dans på ro­sor. I Ex­pres­sens podcast ”Livs­hju­let” av­slö­jar den folk­kä­ra pro­gram­le­da­ren, hur ett eko­no­miskt bak­slag höll på att knäc­ka ho­nom. – Det var så il­la att jag gick upp och kräk­tes var­je natt för att jag in­te ha­de mat till bar­nen.

Bak­grun­den är en stäm­ning som Mar­tin läm­na­de in mot ett an­nat fö­re­tag. Men pre­cis när han skul­le få ut si­na peng­ar gick fö­re­ta­get i kon­kurs. – Så sit­ter jag kvar med al­la skul­der. Men jag be­ta­la­de av dem, varen­da jäv­la kro­na, sä­ger han och fort­sät­ter: – Då ha­de man in­te myc­ket stå­lar och då är man in­te så stöd­dig när man har två barn.

TIS­DAG, TV4, 20.00

Foto: TV4

Så­här in­för jul är det vik­tigt med brand­sä­ker­het, tyc­ker Mar­tin Timell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.