Lewis tar far­väl

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NALD­RA­MA Egent­li­gen har han re­dan gått i pen­sion, den brit­tis­ke kom­mis­sa­ri­en Lewis, men han vill än­då hjäl­pa si­na for­na kol­le­gor, kom­mis­sa­rie Ja­mes Hat­ha­way och den­nes as­si­stent Mad­dox, med kne­pi­ga fall. Som det här med den hög­pre­ste­ran­de stu­den­ten, som dött ef­ter en överdos, men se­na­re vi­sar det sig va­ra mord. ”Kom­mis­sa­rie Lewis”-fil­mer­na har gjorts se­dan 2006 och har vi­sats i sto­ra de­lar av värl­den. Men nu är det dags för de tre all­ra sista fil­mer­na med Ke­vin Wha­tely (bil­den) som Ox­ford-kri­mi­na­len Ro­bert Lewis. De sänds tre de­cem­ber­tors­da­gar i rad.

TORS­DAG, KA­NAL 5, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.