”En otro­ligt spän­nan­de se­rie”

TV (Sweden) - - INTERVJU -

”Mor­den i Sand­hamn”-ak­tu­el­la skå­de­spe­la­ren Alex­an­dra Ra­pa­port, 43, gör de­but som sampro­du­cent – för dra­mat­hril­lern ”Gås­mam­man” som kom­mer till Ka­nal 5 i vår. – Det är en otro­ligt spän­nan­de se­rie, sä­ger hon.

TEXT: MIA ZETTERMARK

THRIL­LER­SE­RIE Alex­an­dra Ra­pa­ports roll­fi­gur ”Son­ja” är na­vet i den nya dra­mat­hril­lern ”Gås­mam­man”. Hon le­ver ett gans­ka van­ligt liv med gott om peng­ar och tre barn att ta hand om. Men idyl­len räm­nar när Son­ja blir in­dra­gen i or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het och plöts­ligt var­var hon mam­ma­li­vet med knark­han­del och bru­ta­la av­rätt­ning­ar. Hand­ling­en är kärn­full och tem­pot högt. – Jag blir väl­digt be­rörd av se­ri­en. Det är en hand­ling som pul­se­rar fram­åt, det finns inga trans­port­sträc­kor, var­je si­tu­a­tion le­der fram till en an­nan, sä­ger Alex­an­dra Ra­pa­port som spe­lar mot bland an­nat Mag­nus

Roos­mann, Tom­my Kör­berg och Gry­net Mol­vig.

Var­för se­ri­en he­ter just ”Gås­mam­man” vill Alex­an­dra Ra­pa­port in­te av­slö­ja men sä­ger att man som tit­ta­re kom­mer att för­stå det så små­ning­om.

– Förs­ta gång­en jag hör­de ti­teln skrek jag till, jag tyck­te in­te alls om nam­net. Men det kon­tras­te­rar in­ne­hål­let på ett coolt sätt och nu står jag hund­ra pro­cent för ti­teln, sä­ger hon och pas­sar sam­ti­digt på att upp­ma­na tit­tar­na att va­ra upp­märk­sam­ma. Det finns många plan­te­ra­de de­tal­jer som kan vi­sa sig ha be­ty­del­se för hand­ling­en läng­re fram.

– Vi har va­rit no­ga med att in­te un­derskat­ta publi­ken. Vi är in­te över­tyd­li­ga, vi skri­ver in­te folk på nä­san ut­an vi ut­går från att folk är smar­ta nog att för­stå än­då.

Att va­ra med­pro­du­cent är nytt för Alex­an­dra Ra­pa­port och det be­ty­der att hon har va­rit med på he­la re­san – från att pit­cha se­ri­en till att få ihop peng­ar till pro­jek­tet.

Hon är oer­hört stolt över re­sul­ta­tet och hop­pas på fler lik­nan­de upp­drag.

– Jag tror in­te att jag har ve­tat om att jag drömt om det här, men nu vet jag ju det. Jag mås­te in­te ha det så här i var­je pro­jekt, men det är klart att jag fått mer­smak. Dels för att jag in­sett hur kul det är att ar­be­ta kre­a­tivt till­sam­mans och dels för att jag fak­tiskt kan gans­ka myc­ket, jag har gans­ka bra koll, sä­ger hon.

”Gås­mam­man” vi­sas på C Mo­re och kom­mer till Ka­nal 5 i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.