”Det är festernas fest vi pra­tar om”

TV (Sweden) - - INTERVJU -

No­bel­ban­ket­ten är en av årets störs­ta och mest krä­van­de tv-sänd­ning­ar. I år får An­na He­den­mo, Victo­ria Dy­ring och Jes­si­ka Ge­din för­stärk­ning av ve­te­ra­nen Per­nil­la Måns­son-Colt. – Det var själv­klart för mig att tac­ka ja. Det är festernas fest så det är själv­klart att man vill va­ra med, sä­ger hon.

TEXT: AN­NA HE­GESTRAND

NO­BEL Vin­terns störs­ta tv-fest är en hyll­ning till ve­ten­ska­pen. I år får de ru­ti­ne­ra­de No­bel­pro­gram­le­dar­na för­stärk­ning av Per­nil­la Måns­son-Colt.

Att le­da svt:s be­vak­ning av No­bel­ban­ket­ten är ett pre­stige­fyllt upp­drag. Hur känns det att ha fått för­tro­en­det?

– Det är jät­te­ro­ligt, hed­ran­de och li­te läs­kigt. Det är så stort. Myc­ket att lä­sa på om man sä­ger så. Det krävs otro­ligt myc­ket re­se­ar­ch­ar­be­te på al­la om­rå­den. Jag för­sö­ker lä­sa in så jag har ett hum om vad pri­ser­na in­ne­bär. Min upp­gift kom­mer

va­ra det här flärd­ful­la med klä­der, smyc­ken, ma­ten och blom­mor­na. Just nu står jag på bot­ten och tit­tar upp på ett stort berg.

Vil­ken är den störs­ta ut­ma­ning­en?

– Det här är en sänd­ning jag ald­rig har gjort och de and­ra tre pro­gram­le­dar­na är su­perru­ti­ne­ra­de. Men jag har gjort and­ra di­rekt­sänd­ning­ar och jag har en viss er­fa­ren­het. Nu är det ett nytt jobb och ett nytt äm­ne. Det var än­då själv­klart för mig att tac­ka ja. Det är festernas fest vi pra­tar om så det är själv­klart att man vill va­ra med. Det en­da frå­ge­teck­net var om jag skul­le ha tid ef­tersom jag har and­ra jobb jag mås­te gö­ra ock­så.

Hur kom­plet­te­rar du di­na pro­gram-le­dar­kol­le­gor An­na He­den­mo, Jes­si­ka Ge­din och Victo­ria Dy­ring?

– Det är svårt att sä­ga. De är al­la tre su­per­ro­li­ga, kom­pe­ten­ta och kvic­ka. Det är otro­ligt hed­ran­de att jag släpps in. Jag vet in­te vad jag kan till­fö­ra men man be­hö­ver va­ra fy­ra ef­tersom det är en så stor sänd­ning. Jag hop­pas att jag kan kug­ga i och

det är in­te myc­ket som rub­bar mig, jag är väl­digt ru­ti­ne­rad. Jag hop­pas att jag har en för­må­ga att va­ra ly­hörd, ro­lig och kun­nig.

Vil­ket är ditt star­kas­te No­bel­min­ne?

– Jag har ba­ra nå­got min­ne av ett ti­digt år då kron­prin­ses­san var med. En av de förs­ta gång­er­na. Hon satt där och såg val­pig ut och det var så gul­ligt att se hen­ne sit­ta på sin stol och hål­la sig ifrån att tyc­ka det var jät­tetrå­kigt. Det är många barn med på no­bel­mid­da­gen och det är kul att se hur de kla­rar den här långa mid­da­gen. Det är svårt som vux­en att in­te få gå på to­a­let­ten på tre tim­mar. Jag har ju små­barn själv så jag vet hur det är för dem.

Hur går det till “bakom ku­lis­ser­na”?

– Pro­gram­le­dar­na får en röst i örat om någon­ting går snett som gör att vi mås­te hop­pa till nå­got an­nat. Och vi får ned­räk­ning­ar. “En mi­nut kvar till över­läm­ning”. Det är ba­ra om det hän­der någon­ting som in­te är pla­ne­rat det kan bli tjatt­rigt i örat.

TORS­DAG, SVT2, 19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.