Nostal­gi­k­väll hos Hel­le­ni­us

TV (Sweden) - - TV4 25 ÅR -

UN­DER­HÅLL­NING. Många tv-pro­fi­ler har star­tat sin kar­riär i Sve­ri­ges störs­ta kom­mer­si­el­la ka­nal, TV4. En av dem är Da­vid Hel­le­ni­us, som fram­gångs­rikt le­der ka­na­lens störs­ta fre­dags­un­der­håll­ning ”Let’s dan­ce” se­dan tio år till­ba­ka och fle­ra gång­er be­lö­nats med tit­tar­nas tv-pris Kri­stal­len. I eg­na pratsho­wen ”Hel­le­ni­us hör­na” har han fått bå­de ti­di­ga­re stats­mi­nis­tern Fred­rik Re­in­feldt och prins Carl Philip att bju­da på sig själ­va, och det är Hel­le­ni­us som står värd när TV4 fi­rar 25-års­ju­bi­le­um.

I ett två tim­mar långt spe­ci­al­pro­gram gäs­tas han av en rad kän­da tv-per­son­lig­he­ter, från ”Lo­ket” och kär­lekspa­ret i ”Skil­da värl­dar” till ny­hets­re­dak­tio­nens se­nas­te till­skott – labra­do­ren Lil­la Ny­mo. För­u­tom till­ba­kablic­kar och anek­do­ter blir det även mu­sik – ”Så myc­ket bätt­re”-ban­det är på plats till­sam­mans med hem­li­ga gästar­tis­ter.

Tit­tar­na har ock­så un­der hös­ten kun­nat rös­ta på ti­der­nas bäs­ta pro­gram i TV4 och i ”Hel­kväll i hör­nan – TV4 25 år” av­slö­jas re­sul­ta­tet.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

”Sen kväll med Lu­uk”, ”I en an­nan del av Kö­ping”, ”Tre kro­nor”, ”Let’s dan­ce”, ”Bon­de sö­ker fru”, och ”Idol” är någ­ra av pro­gram­men som tit­tar­na har fått rös­ta på. I ”Hel­kväll i hör­nan – TV4 25 år” av­slö­jas re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.