Lin­da minns tio år med bon­de­kär­lek

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEJ­TINGSE­RIE Lin­da Lin­dorff har verk­li­gen lyc­kats med sin vän­li­ga dej­tingse­rie ”Bon­de sö­ker fru”. När pro­gram­met nu fi­rar tio­år­sju­bi­le­um, så kan hon se till­ba­ka på in­te mind­re än nio gif­ter­mål och el­va bon­de­be­bi­sar. Det är im­po­ne­ran­de stats­tik.

I tio år har hon åkt runt i sin bil i det vack­ra svens­ka som­mar­land­ska­pet och be­sökt bön­der som levt en­sam­ma men som gär­na ve­lat ha en part­ner. Med hu­mor och öm­sint­het har hon ska­kat liv i sing­lar av oli­ka kön och i oli­ka åld­rar och de har fått mö­ta in­tres­se­ra­de per­so­ner i grupp och på tu man hand. Och de har tving­ats att väl­ja, vil­ket va­rit svå­ra­re än de fles­ta anat.

Nu är det dags att se till­ba­ka på tio års kär­lek­sä­ven­tyr på lan­det och Lin­da Lin­dorff har bju­dit in al­la bön­der, som va­rit med och dej­tat un­der ett de­cen­ni­um. Mö­tes­plats är Sund­by­holms slott, där de fles­ta bön­der för förs­ta gång­en mött brev­skri­var­na och fått star­ta med det som kal­las speed­dej­ting.

Det blir klipp och åter­blic­kar, bön­der­na minns och Lin­da Lin­dorff, som all­tid är ny­fi­ken på kär­lek, frå­gar i ”Bon­de sö­ker fru 10-års­ju­bi­le­um”, som sänds un­der två kväl­lar.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

TIS­DAG, TV4, 20.00

Lin­da Lin­dorff har i tio år äg­nat sig åt att fixa kär­lekspart­ner till svens­ka bön­der. Pe­ter Karls­son. Thil­de Höök. Klas Karls­son. Se­basti­an Da­vids­son. Bengt Er­lings­son. Någ­ra bön­der ge­nom åren

Foto: DANIEL OHLSSON/ TV4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.