Gi­na vill åt pir­ret på julaf­ton

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: AN­NA HE­GESTRAND JULAF­TON, SVT1, 14.55

Stjärn­skot­tet Gi­na Di­rawi har en hek­tisk vår­fram­för sig som hu­vud­pro­gram le­da­re för Me­lo­di­festi­va­len. Men först vän­tar ett an­nat äro­fyllt upp­drag. 24-åring­en ska hål­la tit­tar­na säll­skap på julaf­ton och blir där­med SVT:s yngs­ta jul­värd hit­tills.

JUL­VÄRD Du ring­de upp SVT och fö­reslog dig själv som jul­värd. Hur kom­mer det sig att du så gär­na vil­le va­ra det?

– Jag äls­kar ju­len och se­dan jag var li­ten har det va­rit en vik­tig tid. Jag tror många kän­ner igen sig i det här pir­ret man kan få un­der ju­len, al­la lam­por som tänds, he­la käns­lan. Jag tyck­te att det skul­le va­ra ett ex­tremt kul upp­drag att få gö­ra. Var­för är du bra som jul­värd? – Jag tyc­ker att jät­te­många har gjort det bra. En bra jul­värd känns när­va­ran­de, hjärt­ligt och har kon­takt med tit­tar­na. Trygg i rol­len. Jag är väl­digt ru­ti­ne­rad och tän­ker på vad jag själv tyc­ker om att kol­la på för slags män­ni­skor i tv-ru­tan. Jag tän­ker myc­ket på vad folk be­hö­ver hö­ra och to­nen i det. För mig är ju­len för­knip­pad med många lyck­li­ga tan­kar men det finns många en­sam­ma män­ni­skor, som kanske har för­lo­rat nå­gon.

Jag tyc­ker om män­ni­skor, att ta­la med folk och jag är bra på att ska­pa kon­takt.

Du vill gö­ra ditt jul­pro­gram sa­go­likt. Hur tän­ker du då?

– Min in­spi­ra­tion är Bet­le­hem­stjär­nan i Ben­ja­min Syr­sa. Det känns ma­giskt, vad som helst kan hän­da. Jag vill åt pir­ret. Det kom­mer in­te va­ra som för­ra året då det var mer gammel­dags. Det är svårt att be­skri­va men jag vill gö­ra det li­te mer lek­fullt. Ma­giskt, snö och tin­der.

Vil­ken kän­ner du är den störs­ta ut­ma­ning­en?

– Det jag har tänkt på mest är vad jag vill sä­ga. Det här är ing­et ma­nus du ba­ra slaff­sar ihop och just nu job­bar vi på det. Du ska läg­ga vär­de i or­den, det ska kän­nas från hjär­tat. Jag vill att det ska kän­nas på rik­tigt och kom­ma från mig på ett per­son­ligt plan. Det är vik­tigt att tän­ka ut hur jag vill ta­la till bå­de gla­da och leds­na män­ni­skor. Hur gör du själv med ju­len i år? – Mi­na för­äld­rar kom­mer till Stock­holm så vi får fi­ra da­gen ef­ter. Nor­malt åker vi al­la till Sundsvall och fi­rar med mam­ma och pap­pa. Vår jul är väl­digt tra­di­tio­nell. Vak­na, jul­fru­kost, Kal­le An­ka, mat igen, öpp­na pre­sen­ter, py­ja­mas fram­för tv:n och än­nu me­ra mat. Som de fles­ta.

“Min in­spi­ra­tion är Bet­le­hem­stjär­nan i Ben­ja­min Syr­sa”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.