Ba­ra skå­di­sar på slot­tet i år

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING När ”Stjär­nor­na på slot­tet” fi­rar tio­år­sju­bi­le­um, så be­står gäng­et av fem skå­de­spe­la­re som till­bring­at en vec­ka på Erics­bergs slott ut­an­för Katri­ne­holm. Som van­ligt har de fått var sin dag då de be­stäm­mer da­gens ak­ti­vi­te­ter och dess­utom för­vän­tas be­rät­ta om sitt liv och sin kar­riär.

Först ut är Clai­re Wik­holm, 71, skå­de­spe­la­re på scen, på film och i tv. De fles­ta minns hen­ne för­stås för ko­me­din ” Vi ha­de i al­la fall tur med väd­ret” och så var hon med i Staf­fan Wes­ter­bergs barn-tv på 70-ta­let.

And­ra da­gen till­hör Mor­gan Al­ling, 47, skå­de­spe­la­re, re­gis­sör, för­fat­ta­re, som fick sitt ge­nom­brott i barn-tv. Han har va­rit fram­gångs­rik dan­sör i ”Let’s dan­ce” och är pap­pan i de nya Su­ne-fil­mer­na.

Trea är Aman­da Ooms, 51, skå­de­spe­la­re, för­fat­ta­re och konst­när, som fick ge­nom­brott i fil­men ”Brö­der­na Mo­zart”. På 1990-ta­let gjor­de hon in­ter­na­tio­nell film­kar­riär och har bland an­nat med­ver­kat i ”Så vit som snö” och ”Ma­ri­as Lars­sons evi­ga ögon­blick”.

Fjär­de da­gen till­hör Ste­fan Sauk, 60, som dök upp som en myc­ket ud­da fi­gur i tv:s ”Lorry”. Han var Carl Ha­mil­ton i fil­men ” Ven­det­ta”, led­de den omdis­ku­te­ra­de tv-le­ken ”Ri­ket” och har tur­ne­rat med Kjell Ber­gqvist.

Sist ut är Ma­ri­ka La­gercrantz, 61, skå­de­spe­la­re med om­fat­tan­de kar­riär och hu­vud­rol­ler i svens­ka lång­fil­mer som ”Dröm­men om Ri­ta,” ”Lust och fäg­ring stor” och ”Män som ha­tar kvin­nor”. Kul­tur­råd på Sve­ri­ges am­bas­sad i Berlin 2011–2014.

AN­NAN­DA­GEN, SVT1, 20.00

Foto: SVT

”Stjär­nor på slot­tet” 2015: Ste­fan Sauk, Aman­da Ooms, Clai­re Wik­holm, Mor­gan Al­ling och Ma­ri­ka La­gercrantz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.