Sista sho­wen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TILL MIN­NE I som­ras av­led Mag­nus Hä­ren­stam (bil­den) ef­ter lång kamp mot can­cern. Han var en po­pu­lär per­son i al­la åld­rar, om­tyckt av kol­le­ger och äls­kad av publi­ken un­der en lång kar­riär. Till hans min­ne vi­sas två pro­gram un­der hans egen ti­tel ”Mors­ning & Good­bye”.

Förs­ta de­len är en do­ku­men­tär, ett por­trätt av per­so­nen Mag­nus Hä­ren­stam. Fa­mil­jen och vän­ner­na be­rät­tar, det blir in­ter­vju­er och re­por­tage, och klipp ur oli­ka scensho­wer.

And­ra de­len är en in­spel­ning av hans sista show, som han fick av­bry­ta på grund av sin sjuk­dom, men som han åter­upp­tog och spe­la­de näs­tan än­da fram till sin död. Det var en ro­lig och träff­sä­ker mo­no­log om hur det är att bli gam­mal. SÖN­DAG, SVT1, 20.00 MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Så minns vän­ner­na Mag­nus Hä­ren­stam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.