GW:s långa re­sa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE Leif GW Persson, pro­fes­sor i kri­mi­no­lo­gi, är in­te ba­ra en myc­ket fram­gångs­rik för­fat­ta­re, ut­an har ock­så på äld­re da­gar bli­vit en po­pu­lär tv-pro­fil i ” Veckans brott”. Det är en re­jäl klass­re­sa han gjort över sju de­cen­ni­er och Jens Lind be­rät­tar histo­ri­en om ar­be­tar­grab­ben, som föd­des vid and­ra världs­kri­gets slut, och i dag är rik och be­römd. Och så po­pu­lär att han bli­vit GW med svens­ka fol­ket. ”Leif GW Persson – min klass­re­sa” vi­sas i två de­lar. Förs­ta de­len be­rät­tar om GW:s barn­dom på Gär­det och när han gick i sko­lan i Si­bi­ri­en. And­ra de­len sänds 3 ja­nu­a­ri.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.