Jul från Åbo till Rom

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TRA­DI­TIO­NER Nu är det jul igen och då in­ne­hål­ler tv-ta­blå­er­na många tra­di­tio­ner, som åter­kom­mer år ef­ter år.

JULAF­TON

ÅBO JUL­FRED. Di­rekt från Gam­la stor­tor­get i Åbo där man en­ligt en myc­ket gam­mal tra­di­tion ut­ly­ser jul­fred. Ska­par jul­stäm­ning i var­je fin­ländskt hjär­ta. SVT2, 10.55

TOM­TEN – EN VIN­TER­SA­GA. ”Snön ly­ser vit på taken. En­dast tom­ten är va­ken”. Klassisk kort­film från 1941 ef­ter Victor Ryd­bergs be­röm­da dikt. SVT1, 14.25 JUL­VÄR­DEN. Ögon­blic­ket då lju­set tänds och ju­len är här. Den som tän­der lju­set är årets jul­värd Gi­na Di­rawi (se si­dan 3). SVT1, 14.55 KAL­LE AN­KA OCH HANS VÄN­NER ÖNS­KAR GOD JUL. I över 50 år har Dis­neys teck­na­de klipp­ka­val­kad vi­sats och fort­fa­ran­de är det ett av årets mest sed­da pro­gram. Det bör­jar i Tom­tens verk­stad, fort­sät­ter och slu­tar med att Ben­ja­min Syr­sa sjung­er ”Ser du stjär­nan i det blå?”. SVT1, 15.00

KAN DU VISS­LA, JO­HAN­NA? En rö­ran­de och ro­lig li­ten film om Ber­ra som sö­ker en mor­far och hit­tar Per Oscars­son i en myc­ket min­nesvärd roll. SVT1, 16.10

JUL­BÖN. Sänds i år från Kla­ra kyr­ka i Stock

holm. SVT1, 17.30

KARL BERTIL JONS­SONS JULAF­TON. Ro­lig och träff­sä­ker jul­sa­ga av Tage Da­ni­els­son och teck­na­ren Per Åh­lin. Sän­des förs­ta gång­en för 40 år se­dan, men hål­ler än. SVT1, 19.00

O, HEL­GA NATT – 15 ÅR. Julshow på Stor­tor­get i Öre­bro är ett år­ligt eve­ne­mang som TV4 spe­lar in i bör­jan av de­cem­ber och sän­der på julaf­ton. Men i år fick allt stäl­las in på grund av stor­men Hel­ga och pro­gram­le­da­re Gry Fors­sell får i stäl­let vi­sa höjd­punk­ter ur ti­di­ga­re fö­re­ställ­ning­ar. Men mot slu­tet sjungs som all­tid ”O, hel­ga natt”. TV4, 20.00 TOM­TEN ÄR FAR TILL AL­LA BAR­NEN. Svensk svart skru­vad ko­me­di från 1999 som fy­ran gjort till en an­norlun­da jultra­di­tion. En rad kän­da skå­de­spe­la­re med­ver­kar. TV4, 21.00

SVENSSON, SVENSSON. Julav­snitt ur svens­ka ko­me­di­se­ri­en från 1994, där man just gör sig re­do för att se Kal­le An­ka på julaf­ton. Al­lan Svensson och Su­zan­ne Reu­ter. SVT1, 21.30

MID­NATTS­MÄS­SA FRÅN ROM. Ka­tolsk mäs­sa där på­ven Fran­ci­skus ger sin väl­sig­nel­se di­rekt från St Pe­ters­kyr­kan i Rom. SVT2, 21.30

JUL­DA­GEN

JU­LOT­TA. Tra­di­tio­nell ju­lot­ta från Kla­ra kyr­ka i Stock­holm. Sänds tec­ken­tol­kat pa­ral­lellt i SVT2 och i re­pris i SVT2, ii10.00. ii­i­iSVT1, 7.00 LI­VET ÄR UN­DER­BART. Klas­siskt ame­ri­kanskt dra­ma från 1946 med Ja­mes Ste­wart. Vi­sas var­je jul i USA och bör­jar nu sän­das re­gel­bun­det i Sve­ri­ge. SVT2, 16.15

KONUNG­ENS JUL­TAL. Tra­di­tio­nellt jul­tal till al­la svens­kar av kung Carl XVI Gustaf som ser till­ba­ka på året som snart är slut och ser fram mot näs­ta år. SVT1, 19.45

SÄLL­SKAPS­RE­SAN. Svensk Las­se Åberg- ko­me­di från 1980, som nu­me­ra vi­sas un­der ju­len. Och den hand­lar ju om Stig-Hel­mers jul­fi­ran­de på Ka­na­ri­eö­ar­na. TV4, 21.00

”O hel­ga natt – 15 år” med Gry For­sell.

”Kan du viss­la Jo­han­na” med Per Oscars­son.

”Svensson Svensson.

on. nss Jo til er B l ar K

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.