Ag­ne­ta bju­der på ny­års­skratt

Ag­ne­ta Sjö­din sam­man­fat­tar tra­di­tions­en­ligt TV4-året med ro­li­ga klipp och blun­ders i ”Ag­ne­tas Ny­årska­ra­mel­ler”.

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: AN­NA HE­GESTRAND

TRA­DI­TION. Vil­ket är ditt star­kas­te tv-min­ne från året som gått?

– Om jag tän­ker på mitt job­bår så har det va­rit ro­ligt att få träf­fa po­li­ti­ker som Gustav Fri­do­lin, An­na Kind­berg Bat­ra, Eb­ba Busch Thor och Jan Björ­klund i köks­mil­jö. Jag ha­de ock­så väl­digt kul med vår in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man när han gäs­ta­de “Var­dags­puls”. Vi sjöng Eb­ba Grön- lå­tar i ku­lis­ser­na. Jag äls­kar att in­ter­vjua och det var kul att träf­fa po­li­ti­ker­na i and­ra ku­lis­ser. Jan Björ­klund gjor­de våff­lor.

Vil­ka är di­na tips för en rik­tigt lyc­kad ny­års­fest?

– Att ha noll för­vänt­ning­ar. Jag vet in­te hur många ny­årsaft­nar man näs­tan mått då­ligt över att det in­te “blev som det skul­le”. Fo­ku­se­ra istäl­let på att gå ige­nom allt du är tack­sam över. Och till­bringa ny­år med dem du verk­li­gen tyc­ker om. Vad in­ne­bär ny­år för dig? – Jag läng­tar verk­li­gen ef­ter 2016. Jag har haft så många ut­ma­ning­ar det här året. Jag tyc­ker verk­li­gen om att gå in i nya år. Jag in­ter­vju­a­de pro­fes­sor Mi­kael Dah­lén som sa så myc­ket in­spi­re­ra­de sa­ker. Han be­stäm­de sig för att bry­ta gam­la möns­ter och ska­pa sig 40 nya va­nor på ett år. Nytt år är en per­fekt start för att se över vil­ka möns­ter jag be­hö­ver för­änd­ra.

Vad tän­ker du när du tit­tar till­ba­ka på 2015?

– Det har va­rit ett väl­digt in­ten­sivt ar­betsår och jag har gjort väl­digt myc­ket tv. Det har va­rit ett ro­ligt år även om det har va­rit väl­digt ut­ma­nan­de på många sätt. Jag har släppt en ny bok, va­rit med om en cyc­ke­lo­lyc­ka, haft fullt upp med re­hab ef­ter den och gjort myc­ket tv. Med tan­ke på det tyc­ker jag det är fan­tas­tiskt att jag får må så bra mitt i allti­hop. Olyc­kan har gett mig många po­si­ti­va sa­ker. Fler po­si­ti­va än ne­ga­ti­va skul­le jag sä­ga vil­ket lå­ter helt sjukt.

NY­ÅRS­DA­GEN, TV4, 20.00

Un­der året har Ag­ne­ta Sjö­din haft fullt upp med ”Var­dags­puls” till­sam­mans med Kristin Kas­per­sen och där fick hon träf­fa An­ders Yge­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.