Ma­le­na ring­er in det nya året

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Först sjung­er hon en låt ihop med gam­le roc­kern Jer­ry Wil­li­ams, se­dan lä­ser hon ”Ring kloc­ka, ring”.

Det är ope­ra­stjär­nan Ma­le­na Ern­man som i år fått för­tro­en­det att lä­sa den tra­di­tio­nel­la dik­ten ”Ny­års­kloc­kan” mi­nu­ter­na fö­re tolvsla­get. För­ra årets dikt­lä­sa­re Loa Falk­man är dis­kad ef­tersom han gått och bli­vit va­ru­mär­ke för Ica och det går in­te ihop med att va­ra front­fi­gur i Sve­ri­ges Te­le­vi­sion.

Ma­le­na Ern­man del­tar ock­så i un­der­håll­ning­en fö­re tolvsla­get ge­nom en du­ett med Jer­ry Wil­li­ams. Kristin Am­pa­ro sjung­er lå­tar av El­la Fitz­ge­rald och Frank Si­nat­ra och Ma­ri­et­te gör en helt ny­skri­ven sång.

När kloc­kan är sla­gen in­leds det nya året med en stunds ny­år­spar­ty, där brö­der­na Rongedal ri­ver av en bunt av 2015 års hit­lå­tar. Och he­la di­rekt­sänd­ning­en från Skan­sen i Stock­holm pre­sen­te­ras av Mic­ke Leij­ne­gard.

NY­ÅRSAF­TON, SVT1, 23.30

Ma­le­na Ern­man lä­ser ”Ny­års­kloc­kan” och Mic­ke Leij­ne­gard är pro­gram­le­da­re vid ny­års­fi­ran­det på Skan­sen i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.