Bröl­lop, dop och två till på gång

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUNG­LIGT Bå­de bröl­lop och dop. Det var ett fest­ligt år för den svens­ka kung­a­fa­mil­jen och myc­ket för SVT att rap­por­te­ra om i det tra­di­tio­nel­la ”Året med kung­a­fa­mil­jen”, som sänts var­je år se­dan 1977. Då ha­de den unge kung­en Carl XVI Gustaf un­der året som gått gift sig med frö­ken Sil­via Som­mer­lath. Nu har kung­en un­der året som gått se sitt tred­je barn gif­ta sig.

Bröl­lo­pet mel­lan prins Carl Philip och frö­ken So­fia Hellqvist i Slotts­kyr­kan var ett ju­ni­bröl­ lop som blev en mind­re folk­fest i Stock­holm. I ok­to­ber var det barn­dop på Drott­nings­holms slott, där prin­ses­san Ma­de­le­i­nes and­ra barn, prins Ni­co­las, hör­des re­jält när han fick vat­ten på hjäs­san.

Och det blir mer barn­dop un­der 2016. Un­der hös­ten blev det of­fent­ligt att bå­de kron­prin­ses­san Victo­ria och prin­ses­san So­fia vän­tar barn.

Men kung­a­fa­mil­jen ha­de en del plik­ter ock­så. Den ny­bliv­ na prin­ses­san So­fia åk­te på sitt förs­ta upp­drag på egen hand för Pro­ject Playground i Syd­af­ri­kas kåk­stä­der. Kron­prin­ses­san Victo­ria och prins Daniel var på be­sök i Peru me­dan drott­ning Sil­via och prin­ses­san Ma­de­le­i­ne häl­sa­de på hos på­ven i Rom.

Kung­en – ja, han var ute och fis­ka­de. Åt­minsto­ne ver­kar det så, när han i ”Året med kung­a­fa­mil­jen” vi­sar upp si­na fis­ke­vat­ten.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Prin­ses­san Ma­de­le­i­ne och Chris O´Neill döp­te sin son och Prins Carl Philip och So­fia gif­te sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.