40 år och än­nu kraft­full

Man­nen på ta­ket

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Bo Wi­der­berg gjor­de den förs­ta mo­der­na svens­ka kri­minal­fil­men, och lyc­kas för­e­na oav­bru­tet in­ten­siv spän­ning med ett so­ci­alt per­spek­tiv.

Många bra skå­de­spe­la­re, men Carl-Gustaf Lindsted­ts tröt­ta Mar­tin Beck är fil­mens nav, hjär­ta och sam­ve­te.

Ac­tions­ce­ner­na i den­na fil­ma­ti­se­ring (ef­ter ”Den ve­der­vär­di­ge man­nen från Säff­le”) är 40 år se­na­re fort­fa­ran­de kraft­full.

SVT vi­sar do­ku­men­tä­ren ”Sjö­wall Wahlöö – be­rät­tel­sen om ett brott” sam­ma kväll. (1976)

MÅN­DAG, SVT1, 21.00

Foto: ARKIV

Carl-Gustaf Lindstedt spe­lar Mar­tin Beck och Hå­kan Ser­ner kol­le­gan Ei­nar Rönn i ”Man­nen på ta­ket”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.