Las­se Ste­fanz är störst i Nor­den

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DANS­BAND Tre av lan­dets po­pu­lä­ras­te band får var sin lör­dags­kväll där de spe­lar upp till dans. Pre­miä­ren av ” Tack för dan­sen” hand­lar om Las­se Ste­fanz, Nor­dens störs­ta dans­band med åt­ta mil­jo­ner sål­da ski­vor. Sång­a­ren Ol­le Jöns­son be­rät­tar om hur det bör­ja­de för 50 år se­dan, om ge­nom­brot­tet, tur­ne­ran­det och job­bet att hål­la sig kvar på top­pen.

Med­lem­mar i ban­det har kom­mit och gått, det har va­rit kon­flik­ter, som ibland ham­nat på löp­sed­lar­na, men ban­dets po­pu­la­ri­tet har hål­lit i sig. På kar­riär­lis­tan no­te­ras bland an­nat fy­ra Gram­mi­sar, med­ver­kan i Me­lo­di­festi­va­len och mas­sor av lå­tar på Svensk­top­pen. Och fort­fa­ran­de rul­lar tur­né­bus­sen.

I ” Tack för dan­sen” spe­lar Las­se Ste­fanz en del av si­na hit­lå­tar och gäs­tas av Hasse ”Kvin­na­bös­ke” An­ders­son, som sjung­er en låt med ban­det. Pro­gram­le­da­re är Eli­sa Lind­ström och Tho­mas Deut­gen.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Foto: MAT­TI­AS OTTERBERG/TV4

Front­man­nen Ol­le Jöns­son i Las­se Ste­fanz, förs­ta dans­ban­det i ”Tack för dan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.