Jes­si­ca ut­ma­nar Jer­sey boys

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Start för 21:a sä­song­en av ”Så ska det lå­ta” och Jes­si­ca An­ders­son är med för elf­te gång­en. Det blir i år åt­ta tral­lan­de sön­dags­kväl­lar med den mu­si­ka­lis­ka tv-le­ken, där det som van­ligt hand­lar om att sjunga sva­ren på frå­gor­na. Det bru­kar all­tid va­ra nå­got nytt var­je år för att pig­ga upp lång­kö­ra­ren och den­na sä­song dy­ker det upp kän­da gästar­tis­ter i vis­sa pro­gram.

Men nå­gon ext­ra gäst får in­te plats i pre­miä­ren, där pi­a­nis­ten Ma­ri­ka Will­stedt trängs vid fly­geln med ”Jer­sey boys”, det vill sä­ga mu­si­ka­lens fy­ra hu­vud­per­so­ner: Bru­no Mitso­gi­an­nis, Pe­ter Jo­hans­son, Da­vid Lind­gren, Ro­bert Ryd­berg.

Vid Karin Wes­ter­bergs fly­gel sit­ter det ba­ra två An­ders­son. Ru­ti­ne­ra­de sång­ers­kan Jes­si­ca An­ders­son och ko­mi­kern Per An­ders­son, som ock­så va­rit med förr.

Mu­si­ka­lisk lekle­da­re är Kal­le Mo­ra­eus och för ho­nom är det ba­ra tred­je sä­song­en.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.