So­nen för­svann i dim­man

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Skum­tim­men

THRIL­LER Bil­der­na från öländs­ka Al­va­ret är mäk­ti­ga i sin oer­hör­da ens­lig­het. För över 20 år sen för­svann Ju­li­as ( Le­na End­re) femå­ri­ge son där i dim­man. Bör­dan över att ald­rig få ve­ta vad som hän­de är li­ka tung som skul­den. Ju­lia an­kla­gar sin pap­pa Ger­lof ( Tord Pe­ter­son) för det som hänt, och åter­vän­der mot­vil­ligt till Öland för att mö­ta ho­nom.

Bå­de End­re och Pe­ter­son spe­lar si­na ka­rak­tä­rer med tyngd och en­kel­het. Det blir inga kly­schi­ga explosiva gräl. Smär­tan finns mel­lan or­den, i blic­kar­na och suc­kar­na. Daniel Al­fred­son sam­man­fo­gar skick­ligt bi­tar­na i Jo­han The­orins bäst­säl­ja­re. (2013)

LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.