Gam­mal kart­bok i Sim­rishamn

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ANTIKT Den gam­la kart­bo­ken har le­gat i en som­mar­stu­ga se­dan 1930. Nu blir den en sen­sa­tion i Sim­rishamn, där ”An­tikrun­dan” för­lagt årets pre­miär.

Till den lil­la skåns­ka sta­den kom­mer pro­gram­le­da­ren An­ne Lund­berg och ex­per­ten Knut Knut­son med en buss­last an­tik­ex­per­ter av oli­ka slag.

Och i Sim­rishamn har 700 in­vå­na­re stått i kö med si­na pry­lar ut­an­för Au­to­se­um, ­Ös­ter­lens motor­muséum med 125 gam­la bi­lar och 80­mo­tor­cyklar.

Ex­per­ter­na ger tips om hur man skö­ter si­na vär­de­ful­la pry­lar och som van­ligt sä­ger de att man in­te ska re­pa­re­ra el­ler må­la om. Knut Knut­son var­nar till och med för allt­för fli­tig puts­ning.

Ef­ter Sim­rishamn fort­sät­ter Knut Knut­sons ex­pert­buss till Uppsa­la, Väs­terås, Läckö slott, Järvsö och Varberg.

Det blir två pro­gram från var­je ort, sam­man­lagt 12 tim­mar, som vi­sas un­der vå­ren. Och om nå­gon und­rar hur länge se­ri­en har sänts så är det­ta den 27:e sä­song­en av ”An­tik­run­dan”. An­ne Lund­berg har va­rit med i 16 år.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Foto: CARL-JO­HAN SÖ­DER/SVT

Knut Knut­son och An­ne Lund­berg i pre­miä­ren av årets ”An­tikrun­dan” i Sim­rishamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.