Renée in­ter­vju­ar i sitt rät­ta ele­ment

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: AN­NA HE­GESTRAND

Renée Nyberg är tillbaka med en and­ra sä­song av “René­es bryg­ga”. Pre­miär­gäs­ter är ent­re­pre­nö­ren Pa­o­lo Ro­ber­to, ko­mi­kern Da­vid Bat­ra och ar­tis­ten Le­na Philips­son.

– Det är en skön kom­bo och det blev en väl­digt ro­lig dag med myc­ket skratt, sä­ger Renée.

PRATSHOW När Renée Nyberg från bör­jan fick frå­gan om att le­da pro­gram­met blev hon glad. Dels för att hon gil­lar sam­ta­len men ock­så för att skär­går­den är hen­nes rät­ta ele­ment. Un­der in­spel­ning­en i au­gusti sken so­len från klar­blå him­mel.

– Vi ha­de väl­digt tur med väd­ret med tan­ke på vil­ken skit­som­mar det var för öv­rigt. Det är ba­ra i sista pro­gram­met som det kom­mer någ­ra regn­drop­par.

I pre­miärav­snit­tet får hon be­sök av Pa­o­lo Ro­ber­to, Da­vid Bat­ra och Le­na Philips­son.

– Både Pa­o­lo och Da­vid har skri­vit var sin kok­bok, Da­vid har gjort en in­disk och Pa­o­lo en ita­li­ensk. Så jag gjor­de en värl­dens mäs­terkock med dem där jag var en­väl­dig do­ma­re. De ställ­de upp högst mot­vil­ligt, sä­ger Renée och skrat­tar.

Un­der hös­ten har Renée synts i “Bytt är bytt” till­sam­mans med an­tik­ex­per­ten Ka­rin La­se­row. De två har bli­vit go­da vän­ner och hörs var­je vec­ka även mel­lan in­spel­nings­pe­ri­o­der­na. Renée är glad över att pro­gram­met har bli­vit så po­pu­lärt.

– Vi av­slu­ta­de med näs­tan en mil­jon tit­ta­re. Jag tror vi ha­de 960 000. Just att ha li­te tit­tar­siff­ror igen var kul när jag byt­te från tre­an till fy­ran. Jag trivs jät­te­bra, det är ett väl­digt om­tänk­samt och snällt fö­re­tag.

Renée har ti­di­ga­re dri­vit eget pro­duk­tions­bo­lag men idag är hon ­kon­trak­te­rad av ka­na­len och sam­ar­be­tar med ett pro­duk­tions­bo­lag. För hen­ne är det vik­tigt att va­ra med i he­la pro­ces­sen och där­för var­var hon in­spel­nings­pe­ri­o­der med ut­veck­ling och re­dak­tio­nellt ar­be­te. – Skill­na­den i att ha ett eget pro­duk­tions­bo­lag är att man har an­ställ­da och an­sva­ret att le­ve­ra till en bud­get. Jag kom­mer in­te att star­ta ett pro­duk­tions­bo­lag igen. Det är väl­digt tidskrä­van­de och man so­ver in­te li­ka bra på nät­ter­na. Jag kän­ner att jag har gjort det och det här pas­sar mig och vår fa­milj bätt­re. Vad har du för för­vänt­ning­ar på 2016? – Un­der 2015 har jag ar­be­tat med ett nytt pro­jekt som kom­mer i år och det ser jag ser fram emot. An­nars är det ba­ra en sak jag vet som kom­mer att hän­da: jag fyl­ler ” the big 50”.

– Jag har in­te grubb­lat på det jät­te­myc­ket men det kom­mer väl nu. Det jag tän­ker är att jag vill fi­ra med stor baluns.

TORS­DAG, TV4, 21.00

Renée Nyberg har spe­lat in en ny om­gång av pratsho­wen ”René­es bryg­ga” där hon in­ter­vju­ar kän­da gäs­ter på en ö i Stock­holms skär­gård.

”René­es bryg­ga”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.