HEM­MA HOS GW

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

IN­TER­VJU Leif GW Pers­son är ett hett namn och fö­re­kom­mer i en rad oli­ka sam­man­hang. För­sö­ker han in­te att lö­sa Pal­me- mor­det så har han nya böc­ker på gång. Och jul­hel­gens do­ku­men­tär­se­rie i två de­lar ”Leif GW Pers­son – min klass­re­sa” loc­ka­de jät­te­pu­blik, förs­ta 1,7 mil­jo­ner och and­ra 1,9 mil­jo­ner tit­ta­re. Det är siff­ror som ba­ra de störs­ta un­der­håll­nings­suc­cé­er­na bru­kar nå. Dess­utom så har krim­profs­sor Pers­son runt 1,3 mil­jo­ner tit­ta­re var­je tis­dag i ” Veckans brott”. In­te il­la det hel­ler.

Konst­nä­ren Lars Le­rin är nyfiken på Leif GW Pers­son och har ställt en för­synt för­frå­gan till professorn i sin in­ter­vju­se­rie ” Vän­li­gen Lars Le­rin”. Och då blev han hem­bju­den till GW för en dag på den vack­ra går­den mitt i Sörm­land. Först fis­kar de till­sam­mans och se­dan äter de kräf­tor och pra­tar om konst och må­le­ri och er­fa­ren­he­ter av li­vet. Myc­ket trev­ligt. Dis­kus­sio­nen blir all­var­li­ga­re ef­ter hand och mer per­son­lig. Ljus och mör­ker, gläd­je och sorg, själv­mordstan­kar och hur man han­te­rar ång­es­ten som kom­mer smy­gan­de.

Leif GW Pers­son är tred­je per­so­nen ef­ter An­ni-Frid Lyngstad och Mi­kael Pers­brandt i Lars sam­tals­se­rie där han mö­ter män­ni­skor han är nyfiken på. Kom­man­de vec­kor mö­ter han ar­tis­ten Ni­no Rams­by, sång­a­ren Chris­ter Sjögren och den nors­ke konst­nä­ren Bjar­ne Mel­gaard.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Foto: CARL-JO­HAN SÖ­DER/SVT

Foto: SVT

Lars Le­rin och Leif GW Pers­son sam­ta­lar om li­vets sto­ra frå­gor i ”Vän­li­gen Lars Le­rin”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.