Sher­lock ja­gar mör­da­re från 1800-ta­let

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

KRIMINALSERIE Det an­norlun­da med brit­tis­ka kri­mi­nal­se­ri­en ”Sher­lock” har va­rit att man flyt­tat Sher­lock Hol­mes och dok­tor Wat­son till nu­tid. I stäl­let för att lö­sa mord­fall i slu­tet av 1800-ta­let, så har man pla­ce­rat dem i 2000-ta­let. Fil­mer­na, som byg­ger på ori­gi­nal­histo­ri­er med vis­sa an­pass­ning­ar till mo­dern tid, har fått god kri­tik och många tit­ta­re i en rad län­der.

Men plöts­ligt har man kas­tat om helt och flyt­tat den kniv­skar­pe de­tek­ti­ven och hans go­de vän dok­torn tillbaka till slu­tet av 1800-ta­let. Her­rar­na har höga hat­tar, da­mer­na långa kjo­lar och häst­dros­kor skram­lar fram ut­med Ba­ker Stre­et i Lon­don.

” The abo­mi­nab­le bri­de” he­ter den­na spe­ci­el­la hi­sto­ris­ka ”Sher­lock”, men skå­de­spe­lar­na är de­sam­ma även om de upp­trä­der i för­fa­ta­ren Art­hur Co­nan Doyles tid. Den hyl­la­de Benedict Cum­ber­batch spe­lar Hol­mes och Mar­tin Fre­e­man är Wat­son.

Tho­mas Ri­co­let­ti blir för­vå­nad när hans fru vand­rar om­kring på ga­tor­na. In­te ba­ra för att hon har sin gam­la brud­klän­ning på sig, ut­an för att hon är död. Frun tog li­vet av sig för ba­ra någ­ra tim­mar se­dan. Är hon ett spö­ke? Tän­ker hon be­gå mord från and­ra si­dan gra­ven? Hur häng­er det­ta ihop? Ett ty­piskt fall för skarp­sin­ni­ge Hol­mes. LÖR­DAG, SVT1, 21.00

Foto: RO­BERT VIGLASKY/HARTSWOOD FILMS 2015

Mar­tin Fre­e­man och Benedict Cum­ber­batch i den hi­sto­ris­ka ver­sio­nen av ”Sher­lock”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.