Hur går det för Glenn och Oh?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Det är fy­ra år se­dan, näs­tan ex­akt, som dra­ma­se­ri­en ”30 gra­der i feb­ru­a­ri” ha­de pre­miär. Den hand­la­de om svens­kar som läm­na­de Sve­ri­ge för vär­men i Thai­land och med tan­kar om att få ett bätt­re liv. Dra­ma­se­ri­en blev om­tyckt och tit­tar­na fast­na­de för en del roll­fi­gu­rer. Nu kom­mer den ef­ter­läng­ta­de fort­sätt­ning­en, som ut­spe­lar sig både i Thai­land och i Gö­te­borg.

Hur går det för det nå­got ud­da kär­lekspa­ret, den stor­vux­ne gö­te­bor­ga­ren Glenn och thai­länds­ka pojk­flic­kan Oh, som dröm­mer om att bli för­äld­rar. Glenn tar med sig Oh hem till Gö­te­borg för att träf­fa släk­ten och det blir in­te så lätt. Det finns många för­do­mar om svens­ka män och thai­länds­ka flic­kor.

Hur kla­rar sig Kaj­sa, som drab­bats av stro­ke, och hen­nes två dött­rar. Nu dy­ker ock­så flic­kor­nas pap­pa An­ders upp.

Och vad hän­de egent­li­gen Maj­lis, den äld­re kvin­nan som var ef­ter­lyst av po­li­sen och rap­por­te­ra­des död ef­ter ka­ta­stro­fen. Fort­fa­ran­de spe­ku­le­ras det om hen­nes öde?

Se­dan förs­ta om­gång­en av ”30 gra­der i feb­ru­a­ri” sän­des, så har framför allt Kjell Wil­helm­sen, som spe­lar Glenn, bli­vit be­tyd­ligt kän­da­re ef­ter att två gång­er fram­gångs­rikt täv­lat i ”På spå­ret”. Ma­ria Lundqvist åter­kom­mer som Kaj­sa, som har svårt att kla­ra sig. Björn Kjellman är ny i se­ri­en och spe­lar An­ders, pap­pa till Kaj­sas två dött­rar. Tio nya av­snitt blir det av ”30 gra­der i feb­ru­a­ri”.

MÅN­DAG, SVT1, 21.00

Foto: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Glenn och Oh (Kjell Wil­helm­sen, Doung­jai Hi­rans­ri) i and­ra sä­song­en av ”30 gra­der i feb­ru­a­ri”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.