Fa­mil­jen Par­ne­vik bju­der in igen

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

RE­A­LI­TY­SE­RIE ”Par­ne­viks” var för­ra årets sto­ra svens­ka över­rask­ning i den gen­re som kal­las re­a­li­ty. En vän­lig re­a­li­ty­se­rie, där del­ta­gar­na var­ken grä­la­de, bak­ta­la­de el­ler ha­ta­de varand­ra. Tvärtom, det var en kär­leks­full re­a­li­ty­se­rie, där var­je vec­ka någ­ra kän­da svens­kar res­te till Flo­ri­da och häl­sa­de på i fa­mil­jen Par­ne­viks gi­gan­tis­ka vi­ta hus vid stran­den.

I hu­set bor Jesper Par­ne­vik, golf­proffs, som nu­me­ra har pen­sio­ne­rat sig och mest spe­lar för nö­jets skull. Hans hust­ru Mia, som med öpp­na ar­mar tar emot al­la gäs­ter. Och så de fy­ra bar­nen i oli­ka åld­rar: Peg, Pen­ny, Philip­pa och Pho­e­nix. De har vux­it upp i USA, har en di­stans till Sve­ri­ge och har för det mesta ing­en aning vil­ka de svens­ka kändisarna är.

Fa­mil­jen Par­ne­vik var tvek­sam­ma till att släp­pa in tv-ka­me­ror­na för en ny om­gång, men när de i hös­tas vann tv-pri­set Kri­stal­len som bäs­ta re­a­li­ty­se­rie och dess­utom Mia Par­ne­vik blev årets tv-per­son­lig­het, då var de in­te så svå­ra att över­ta­la. Så nu öpp­nar fa­mil­jen dör­rar­na till Flo­ri­da­hu­set och mam­ma Mia kom­mer sä­kert att åter öpp­na sto­ra fam­nen och en­ga­ge­ra sig i de oli­ka gäs­ter­nas liv med tå­rar, skratt och sval­lan­de käns­lor. Det var där­för hon blev så äls­kad av tit­tar­na för­ra året.

Pre­miär­gäs­ter är Fe­lix Hern­gren, myc­ket fram­gångs­rik film­re­gis­sör, som se­nast gjor­de ”Hund­ra­å­ring­en”, och ska­pa­re av ko­me­di­se­ri­en ”Sol­si­dan”, samt Sve­ri­ges främs­te MMA-figh­ter Alexander Gustafs­son.

TIS­DAG, TV3, 20.00

Foto: LI­NUS HALLSÉNIUS/TV3

Philip­pa, mam­ma Mia, pap­pa Jesper, Peg, Pen­ny och Pho­e­nix Par­ne­vik i nya om­gång­en av ”Par­ne­viks”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.