Lot­ta bol­lar fad­der­barn med re­vyshow

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: AN­NA HE­GESTRAND

I “En re­sa för li­vet” åker Lot­ta Eng­berg till­sam­mans med ar­tist­kol­le­gor­na Ul­rik Munt­her, Andreas Carls­son och Kristin Am­pa­ro ner till Syd­af­ri­ka för att ta del av SOS Barn­by­ars ar­be­te där. – In­nan vi gjor­de den här re­san ha­de jag fem fad­der­barn, nu har jag tio, sä­ger Lot­ta Eng­berg.

RE­POR­TA­GE­SE­RIE. Lot­ta Eng­berg är dub­belt ak­tu­ell på TV4 i vår. I ”Lillelördag” träf­far hon och ko­mi­kern Per An­ders­son folk­kä­ra gäs­ter på Ron­do i Gö­te­borg. I “En re­sa för li­vet” åker Lot­ta till­sam­mans med kän­da kol­le­gor ner för att ta del av SOS Barn­by­ars ar­be­te i Syd­af­ri­ka. Hur tog idén om “Lillelördag” form?

– Per och jag job­ba­de ihop med ”Dig­gi­loo” en som­mar. Man kän­ner med vis­sa per­so­ner att det gif­ter sig väl­digt bra, det klic­kar. Han är så ro­lig och van­sin­nigt in­tel­li­gent. Jag frå­ga­de om jag fick fö­re­slå nå­got för fy­ran och de tän­de på den här idén. Bå­da kän­ner vi att det är vik­tigt att vi har hjär­ta med. Im­pro­vi­se­rat, in­te så tyg­lat, med sket­cher och li­te re­vyshow över det he­la. Gläd­jen ska få blom­ma. Hur in­vol­ve­rad i nam­nen på era gästar­tis­ter har du va­rit?

– Väl­digt in­vol­ve­rad. Al­la i re­dak­tio­nen har va­rit med och öns­kat och tyckt. Grund­tan­ken är att det ska va­ra en kom­pis till oss var­de­ra. En åt mu­sik­hål­let och en åt hu­mor­hål­let, som ock­så tyc­ker om att gö­ra ro­li­ga sa­ker. Be­rät­ta om din låt i “En re­sa för li­vet”?

– Den låt jag ha­de med mig ner och skul­le skri­va text till gil­la­de Andreas Carls­son. Så han skrev en text på svens­ka för förs­ta gång­en i he­la sitt liv. Ef­teråt satt vi och pra­ta­de om hur det går till att skri­va en låt ef­tersom jag ald­rig har gjort det. Al­la peng­ar från lå­tar­na går till SOS Barn­by­ar. Min låt he­ter “Jor­dens barn”. Vil­ket är ditt star­kas­te min­ne från re­san?

– Det förs­ta som känns or­dent­ligt är att det var så för­fär­ligt skönt att se att det fun­kar. Jag har haft fad­der­barn i många år och det är fint att se att bar­nen får det bra. Det är åt­ta barn i var­je fa­milj i väl­digt blan­da­de åld­rar och en mam­ma. De kvin­nor­na var fan­tas­tis­ka. Sam­man­lagt är det 80 barn och 10 mam­mor och al­la hjälps åt. Bar­nen kom­mer från ve­der­vär­di­ga mil­jö­er och får ett tryggt hem med sys­kon. Vad har du lärt dig?

– Man blir näs­tan ir­ri­te­rad på hur vi själ­va är i den här de­len av värl­den – sam­ti­digt kan man in­te va­ra det hel­ler. Men att man in­te blun­dar, att vi al­la kan gö­ra nå­got. In­nan vi gjor­de den här re­san ha­de jag fem fad­der­barn, nu har jag tio. Vad har du för för­vänt­ning­ar på 2016?

– Jag har flyt­tat och det ska bli jät­te­kul att upp­le­va en som­mar i mitt nya hus. MÅN­DAG, TV4, 21.00 ONS­DAG, TV4, 21.00

Lot­ta Eng­berg är dub­belt ak­tu­ell i tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.