Schla­ger­fest i sex vec­kor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ME­LO­DI­FESTI­VA­LEN Nu är det dags igen för Sve­ri­ges störs­ta tv-eve­ne­mang. Sex lör­da­gar, sex stä­der, 28 lå­tar och Gi­na Di­rawi, 25, som ge­nom­gå­en­de pro­gram­le­da­re. Gi­na är myc­ket ru­ti­ne­rad när det gäl­ler sto­ra tv-pro­duk­tio­ner. Hon led­de Me­lo­difs­ti­va­len 2012 och 2013, har lett Gram­mis­ga­lan och va­rit jul­värd. Men för att det ska bli li­te färsk ener­gi un­der de sex vec­kor­na så får hon en ny bi­trä­dan­de pro­gram­le­da­re var­je vec­ka.

På pre­miä­ren i Gö­te­borg he­ter bi­trä­dan­de pro­gram­le­da­ren Pet­ra Me­de och hon har än­nu stör­re er­fa­ren­het av sto­ra tve­ve­ne­mang: Me­lo­di­fe­sit­va­len 2009, Eu­ro­vi­sion song con­test 2013, jul­värd och Guld­bag­ge­ga­lan fy­ra gång­er. Övri­ga bi­trä­dan­de pro­gram­le­da­re un­der des­sa vec­kor är Char­lot­te Per­rel­li i Mal­mö, Henrik Schyf­fert i Norr­kö­ping, Sarah Dawn Fi­ner i Gäv­le och Ola Sa­lo och Peter Jöback, som de­lar på job­bet i And­ra chan­sen i Halm­stad. Al­la des­sa har er­fa­ren­het av Me­lo­di­festi­va­len, som pro­gram­le­da­re el­ler täv­lan­de. Men till fi­na­len kom­mer det in en äk­ta de­bu­tant, när ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren Wil­li­am Spetz, 19, stäl­ler sig bred­vid Gi­na Di­rawi.

Reg­ler­na för del­täv­ling­ar­na är de­sam­ma. Sju lå­tar, tit­tar­na rös­tar. Två me­lo­di­er till fi­nal, två till and­ra chan­sen och tre åker ut. Som un­der­håll­ning vid si­dan av täv­ling­en åter­upp­står Jo­nas Gar­dells schla­ger­sko­la. Han blic­kar tillbaka på de se­nas­te 15 åren och ana­ly­se­rar suc­cé­er och fi­as­kon.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Gi­na Di­rawi, Me­lo­di­festi­va­lens stän­di­ga pro­gram­le­da­re, med Pet­ra Me­de, bi­trä­dan­de pro­gram­le­da­re i förs­ta del­täv­ling­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.