Gi­na får kla­ra det en­sam

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ME­LO­DI­FESTI­VA­LEN Förs­ta skan­da­len dök i år upp re­dan in­nan Me­lo­di­festi­va­len bör­jat. Char­lot­te Per­rel­li, som skul­le va­ra en av pro­gram­le­dar­na i and­ra del­täv­ling­en, fick spar­ken av SVT. Det­ta in­ne­bär att Gi­na Di­rawi får le­da and­ra del­täv­ling­en en­sam.

Det är SVT:s hår­da reg­ler som sä­ger att det in­te går att va­ra pro­gram­le­da­re och sam­ti­digt fö­re­kom­ma i re­klam. Och just nu rul­lar re­klam­fil­mer för ett te­le­fon­bo­lag med Per­rel­li. Hon ha­de i för­väg re­do­vi­sat si­na re­klamupp­drag för SVT och de ha­de god­känt dem, men den här te­le­fon­re­kla­men blev tyd­li­gen för myc­ket.

Att ar­tis­ter som med­ver­kar i ett pro­gram ock­så fö­re­kom­mer i re­klam, det god­kän­ner SVT. Där­för får ru­ti­ne­ra­de Char­lot­te Per­rel­li får va­ra kvar som mel­lan­akts­ar­tist i and­ra del­täv­ling­en.

Gi­na Di­rawi är pro­gram­le­da­ren un­der al­la sex vec­kor­na, men har var­je vec­ka en bi­trä­dan­de pro­gram­le­da­re. Det är in­te tro­ligt att SVT kan få tag i nå­gon som kla­rar upp­dra­get, så kort tid fö­re den sto­ra di­rekt­sänd­ning­en.

Da­vid Lind­gren till­hör de ru­ti­ne­ra­de i del­täv­ling 2. Han har va­rit i fi­nal två gång­er, fy­ra 2012 med ”Shout it out” och åt­ta 2013 med ”Skyli­ne”. Han är mu­si­kalar­tist som va­rit med i tys­ka ”Mam­ma Mia” och ”High school mu­si­cal” både i Mal­mö och Stock­holm.

De verk­li­ga ve­te­ra­ner­na trod­de man skul­le fin­nas i gubb­tri­on Tom­my Nils­son, Pa­trik Isaks­son, Uno Sven­ning­s­son, men det är ba­ra Nils­son som haft fram­gång. Han vann 1989 med ”En dag”, de and­ra två har ald­rig gått till fi­nal.

Isa var för­ra årets ra­ket. Ba­ra 16 år gam­mal sjöng och dan­sa­de hon hem en fi­nal­plats med lå­ten ”Don’t stop now”. I år är Isa Teng­blad 17 och kan kal­la sig ru­ti­ne­rad med lå­ten ”I will wait”.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Gi­na Di­rawi får le­da del­täv­ling 2 en­sam. Char­lot­te Per­rel­li (lil­la bil­den) får nöja sig med att sjunga i mel­lan­ak­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.