30 år se­dan Pal­me-mor­det

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Den 28 feb­ru­a­ri är det 30 år se­dan Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter mör­da­des och både TV4 och SVT sän­der do­ku­men­tä­rer.

TV4 vi­sa­de förs­ta de­len av nya ”Pal­me – sista tim­mar­na” re­dan ons­dag 24 feb­ru­a­ri. Den de­len skild­rar vad som hän­de mord­kväl­len och ger ock­så bak­grund om då­ti­dens hot och hat mot Olof Pal­me. Tors­da­gens and­ra del hand­lar om vad som hän­de ef­ter skot­ten på Svea­vä­gen i Stock­holm. Po­li­sens ar­be­te, po­li­tis­ka led­ning­en, me­di­er­nas rap­por­te­ring.

SVT vi­sar do­ku­men­tä­ren ”Pal­me” från 2012, som är ett om­sorgs­fullt por­trätt av hans liv och kar­riär. Den har ti­di­ga­re sänts som tv-se­rie och det­ta är bio­ver­sio­nen på knappt två tim­mar.

Dess­utom har do­ku­men­tär­fil­ma­ren Tom Alandh grävt fram ett ma­te­ri­al, som ald­rig sän­des när SVT för 20 år se­dan gjor­de ett por­trätt av Pal­me. ”Olof Pal­me: osänt” är ti­o­mi­nu­ta­re som vi­sas var­je kväll den kom­man­de vec­kan. Se­ri­en star­tar med stäm­ning­ar­na i Sve­ri­ge da­gar­na ef­ter mor­det och in­ne­hål­ler se­dan en rad in­ter­vju­er, bland and­ra med re­gis­sö­ren Lars Mo­lin, chefre­dak­tö­ren Olof La­gercrantz, lä­ka­ren Alf Ener­ström och för­re ju­sti­ti­e­mi­nis­tern Lennart Gei­jer. TORS­DAG, TV4, 21.00 SÖN­DAG, SVT1, 18.50 SÖN­DAG, SVT1, 21.00

Foto: TV4

Olof Pal­me mör­da­des den 28 feb­ru­a­ri 1986. I vec­kan vi­sas tre oli­ka pro­gram om den svens­ke stats­mi­nis­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.