Mol­ly fa­vo­rit i Mel­lo-fi­na­len

LÄS MER PÅ SI­DAN 4

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ME­LO­DI­FESTI­VA­LEN Mol­ly San­dén har va­rit fa­vo­rit se­dan långt fö­re förs­ta del­täv­ling­en. Och när hon sjöng som sista ar­tist i del­täv­ling 4 så gick hon di­rekt till fi­nal. Men nu är kon­kur­ren­sen hår­da­re .

Det är tolv bi­drag som va­rit et­ta el­ler tvåa i del­täv­ling el­ler va­rit trea och fy­ra och käm­pat sig ige­nom And­ra chan­sen. Al­la me­der­kan­de har er­fa­ren­het av Me­lo­di­fe­sit­va­len ut­om – pro­gram­le­da­ren.

Wil­li­am Spetz, 19, är den yngs­te pro­gram­le­da­ren i Me­lo­di­festi­va­lens histo­ria. H an­kom­mer från Umeå, är komiker, skå­de­spe­la­re och Youtu­be-kän­dis. Vid sin si­da har han ru­ti­ne­ra­de Gi­na Di­rawi, som ta­git sam­ma väg via Youtu­be och SVT­play.

– Gi­na in­spi­re­ra­de mig till att gö­ra det jag gör nu. Det var hon som fick mig att ta förs­ta ste­get till att gö­ra Youtu­be-vi­de­or, sä­ger Wil­li­am Spetz till SVT:s Me­lo­di­festi­va­len-si­da.

Och han med­ge ratt de tär ner­vöst att gö­ra pro­gram le­dar­de­but i Sve­ri­ges störs­ta tv-pro­gram.

– Jag är in­te van vid det här, de and­ra är så ru­ti­ne­ra­de. Det känns som jag är en pra­o­e­lev – men en glad pra­o­e­lev.

Det kan bli svet­tigt för pra­on i Fri­ends are­na ef­tersom fi­na­len är li­te mer om­fat­tan­de.

Star­t­ord­ning och te­le­fon­num­mer med­de­las först när al­la fi­na­lis­ter är kla­ra.

Hälf­ten av po­äng­en kom­mer från el­va in­ter­na­tio­nel­la ju­rygrup­per, hälf­ten via tit­tar­nas te­le­fo­ner. Först re­do­vi­sar ju­ryn si­na po­äng och då på­går fort­fa­ran­de tit­ta­r­om­röst­ning­en.

Se­dan le­ve­re­ras tit­tar­rös­ter­na, som nu om­vand­lats till po­äng som mot­sva­rar ju­rygrup­per­nas po­ängska­la. Högs­ta sam­man­lag­da po­äng­en vin­ner. Kom­mer två bi­drag li­ka, så se­g­rar lå­ten som fått flest tit­tar­rös­ter.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

Gi­na Di­rawi.

Wil­li­am Spetz.

Mol­ly San­dén är en av fa­vo­ri­ter­na i fi­na­len, som leds av ru­ti­ne­ra­de Gi­na Di­rawi och de­bu­tan­ten Wil­li­am Spetz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.