Kän­di­sar ljuger hos Mann­hei­mer

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK Lögn­ak­tig lör­dags­un­der­håll­ning blir det när An­na Mann­hei­mer star­tar tv-le­ken ” Tror du att jag ljuger?”. Och det hand­lar för­stås om att lju­ga så bra som möj­ligt, men ock­så att be­rät­ta hår­re­san­de histo­ri­er som är san­na.

Två kän­dislag täv­lar mot varand­ra och de får be­rät­ta rus­ki­ga och ro­li­ga hän­del­ser ur si­na liv. För mot­stån­dar­na gäl­ler det att av­slö­ja vad som är lögn och vad som är san­ning.

Det finns två stän­di­ga lag­le­da­re: Fred­rik Lind­ström, mest känd som do­ma­re i ”På spå­ret”, och Jo­han Glans, komiker och skå­de­spe­la­re. Var­je vec­ka får de två nya kän­da lag­med­lem­mar.

I pre­miä­ren har Lag Lind­ström två väl­be­kan­ta tv-an­sik­ten vid sin si­da: Kattis Ahlström, pro­gram­le­da­re i en rad oli­ka sam­man­hang, och Micke Leij­ne­gard, som på sön­da­gar le­der ”Mäs­tar­nas mäs­ta­re”. I Lag Glans in­går ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren Jo­han Rhe­borg och ra­di­o­hu­mo­ris­ten Em­ma Knyc­ka­re. SÖN­DAG, SVT1, 21.00

FOTO: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

An­na Mann­hei­mer le­der ”Tror du jag ljuger?”.

Jo­han Rhe­borg, Fred­rik Lind­ström, Em­ma Knyc­ka­re.

Kattis Ahlström, Jo­han Glans och Micke Leij­ne­gard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.