Fullt upp på det Kör­bergs­ka sche­mat

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Tom­my Kör­berg har en av hu­vud­rol­ler­na i den hyl­la­de svens­ka kri­mi­nal­se­ri­en ”Gås­mam­man” i Ka­nal 5. I påsk syns han ock­så i Da­vid Hel­le­ni­us nya komediserie ”Fi­nas­te fa­mil­jen”. Och sång­a­ren tar till sig både ris och ros för si­na skå­de­spe­larin­sat­ser.

– Ut­ma­ning­en för mig är att in­te gö­ra för myc­ket gri­ma­ser, sä­ger han.

TEXT: AN­NA HE­GESTRAND

KRIMINALSERIE Tom­my Kör­berg spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na i svens­ka kri­mi­nal­se­ri­en ”Gås­mam­man” i Ka­nal 5. Se­ri­en hand­lar om Son­ja ( Alex­an­dra Ra­pa­port), tre­barns­mam­man, som ham­nar mitt i grov kri­mi­na­li­tet. Kör­berg är hen­nes pap­pa. ”Gås­mam­man” har bli­vit väl­digt hyl­lad.

Hur trod­de du att den skul­le tas emot?

– Jag trod­de att folk skul­le gil­la den. Re­cen­sen­ter har väl si­na eg­na fö­re­ställ- ning­ar för varand­ra. Men när jag får lä­sa att jag är mag­ni­fik, då blir jag glad. Det är ock­så bra att fun­de­ra över om den ne­ga­ti­va kri­ti­ken stäm­mer.

Stäm­mer det att rol­len spe­ci­al­skrevs för dig?

– Ja. Alex­an­dra Ra­pa­port och Bir­git­ta Wänn­ström som är hu­vud­pro­du­cen­ten ha­de be­stämt sig. Jag kanske är en läs­kig män­ni­ska, ha­ha. Min ka­rak­tär är ing­en mju­kis di­rekt, men gråt­mild mot fa­mil­jen.

Vad var det som gjor­de att du tac­ka­de ja till rol­len?

– Jag tyck­te att ma­nu­set var bra. Och så såg jag li­te av det hol­länds­ka or­gi­na­let. Det finns så många svens­ka se­ri­er som är så jäv­la se­ga att man hål­ler på att dö. Det finns väl nå­gon tem­po­dipp här, men i stort sett är det bra. Vil­ken var den störs­ta ut­ma­ning­en för dig?

– Att in­te gö­ra för myc­ket gri­ma­ser. Jag har en ten­dens till det an­nars, att spe­la för myc­ket. Jag läs­te ma­nus och för­stod att här var det inga upp­drag­na ax­lar el­ler kons­ti­ga sa­ker.

Din roll i se­ri­en har in­te rik­tigt rent mjöl i på­sen. Vad är det fu­las­te du själv har gjort?

– Det är ba­ra att gå ige­nom mi­na lun­tor och ploc­ka det du vill, ha­ha.

Vad står på agen­dan här­näst?

– Jag har spe­lat in ett par Dis­neylå­tar och ska in i stu­dio med rock­ban­det De­ad by April, och ut med Ben­ny An­ders­sons orkester. Peter Dal­le och jag ska ha en fö­re­ställ­ning på In­ti­man i Stock­holm i höst. Till ju­len blir det kon­sert med Malena Ern­man. He­la året är full­bo­kat!

TORS­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Tom­my Kör­berg som karak­tä­ren An­ders Nordin i se­ri­en

”Gås­mam­man”. Med Ma­de­le­i­ne Bar­wén Troll­vik i ”Gås­mam­man”.

Ur ”Fi­nas­te fa­mil­jen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.