Skan­dal­bok som tv-dra­ma

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Påskens sto­ra svens­ka dra­ma­se­rie är ”Det mest förbjudna” ef­ter mo­de­teck­na­ren och för­fat­ta­ren Kerstin Thor­valls bok, som väck­te stor upp­märk­sam­het på 70-ta­let. Den hand­lar om kvin­nan som le­ver ett idyl­liskt för­orts­liv, men vill ha fri­het, vill bli kvitt kon­ven­tio­ner­na och be­fria sig själv.

När hon slu­tar att an­pas­sa sig, slu­tar va­ra till lags, då kroc­kar hon med gängse upp­fatt­ning om hur en medelålders kvin­na bör upp­fö­ra sig. Det mest kon­tro­ver­si­el­la är att hon, en kvin­na i 50-års­ål­dern, re­ser till främ­man­de län­der och har sex med unga män.

Kerstin Thor­vall blev ut­skälld och ha­tad när skan­dal­bo­ken kom ut, men den har se­na­re om­vär­de­rats. Thor­vall har be­nämnts som en mo­dern kvin­na i fel år­hund­ra­de.

”Det mest förbjudna” är nu en dra­ma­se­rie i tre de­lar som sänds tre kväl­lar i rad un­der påsken. Den är re­gis­se­rad av To­va Mag­nus­son och hu­vud­rol­len görs av Cil­la Tho­rell. LÅNG­FRE­DAG, SVT1, 21.00 PÅ­SKAF­TON, SVT1, 21.00 PÅSK­DA­GEN, SVT1, 21.00

Cil­la Tho­rell i ”Det mest förbjudna”, som byg­ger på Kerstin Thor­valls myc­ket upp­märk­sam­ma­de bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.