Nya präs­ter sö­ker kär­le­ken

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEJTINGSERIE ” Tro, hopp och kär­lek”, en dejtingserie för kyr­kans män och kvin­nor, väck­te en del upp­märk­sam­het och hos en del frå­ge­tec­ken för­ra året, då den lan­se­ra­des. Men när den sän­des i hös­tas blev den en sta­bil suc­cé med runt mil­jo­nen tit­ta­re var­je vec­ka. Män­ni­skor som vigt sitt liv åt kyr­kan och äg­na­de det mesta av sin tid åt sin för­sam­ling kun­de än­då sak­na en part­ner.

Nu drar pro­gram­le­da­ren Mark Le­vengood igång en ny om­gång. Pre­cis som för­ra sä­song­en bör­jar det med ett pre­sen­ta­tions­pro­gram. Det är fy­ra nya sing­lar från kyr­kans värld: två präs­ter, en pas­tor, en di­a­kon, Al­la har de trött­nat på att le­va en­sam­ma och sö­ker nå­gon att de­la li­vet med.

Mark Le­vengood pra­tar med de fy­ra kan­di­da­ter­na, som får be­rät­ta om sig själ­va, och där­ef­ter kan in­tres­se­ra­de tit­ta­re hö­ra av sig. ” Tro, hopp och kär­lek” sänds i höst. AN­NAN­DAG PÅSK, SVT1, 20.00

Foto: MAG­NUS LI­AM KARLS­SON/ /SVT

Mark Le­vengood pre­sen­te­rar fy­ra nya del­ta­ga­re i dej­tingse­ri­en ”Tro, hopp och kär­lek”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.