Sä­songs­av­slut­ning för än­kor­na

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Hur ska det slu­ta för de mor­dis­ka än­kor­na i ”Black wi­dows”? Sä­songs­fi­na­len sänds på skär­tors­da­gen i TV3, och Ce­ci­lia Forss hop­pas nu få gö­ra fle­ra rol­ler ut­an­för Sve­ri­ge. – Det är klart att jag in­te skul­le sä­ga nej till en pro­duk­tion i Hol­ly­wood, sä­ger hon.

TEXT: AN­NA HE­GESTRAND

THRIL­LER­SE­RIE. I “Black wi­dows” spe­lar Cissi Forss na­i­va Re­bec­ka, som blir över­ta­lad av si­na vä­nin­nor ( Be­a­te Bil­le, Synnöve Maco­dy Lund) att spränga sin man i luf­ten. Pro­duk­tio­nen är ett sam­ar­be­te mel­lan de skan­di­na­vis­ka län­der­na och spe­la­des in i Fin­land. Vad gjor­de att du tac­ka­de ja till rol­len? – Ba­ra pit­chen, att min ka­rak­tär skul­le spränga sin man i luf­ten, fick mig att skrat­ta. Det var den mör­ka ko­me­din som jag verk­li­gen dras till. Och att få job­ba med fy­ra oli­ka na­tio­na­li­te­ter i ett helt nytt pro­jekt med den här ty­pen av sam­ar­be­te.

Hur fun­ka­de det att job­ba med en nors­ka och en dans­ka språk­mäs­sigt? – Det var en del språk­för­bist­ring, ha­ha. Vi in­såg gans­ka snabbt att det gick smi­di­ga­re att pra­ta eng­els­ka ut­an­för tag­ning. Och ef­tersom he­la tea­met var finsk­språ­kigt så kän­des det ock­så na­tur­ligt. Men di­rekt ef­ter ”Aaaaand ac­tion” så var vi tillbaka på vå­ra eg­na språk igen.

Vil­ka är den störs­ta skill­na­den mel­lan dig och din roll­fi­gur Re­bec­ka? – Hon tän­ker in­te läng­re än nä­san räc­ker. Vad finns det för för­de­lar med att åka iväg och spe­la in på an­nan ort? – Man får kanske ett stör­re fo­kus vil­ket jag verk­li­gen be­höv­de. Ma­nu­set var in­te rik­tigt klart, ingen­ting var skri­vet i sten, så det fanns ut­rym­me för att sty­ra li­te själv. Det var både kul och li­te ut­ma­nan­de ef­tersom det in­te fanns så myc­ket tid.

Dröm­mer du om Hol­ly­wood? – Det är klart att jag in­te skul­le sä­ga nej. Jag vill jät­te­gär­na job­ba ut­an­för Sve­ri­ge. Men det vik­ti­gas­te är att det är en bra pro­duk­tion. Det är kul att det går så bra för så många svens­kar. Det gör att fler och fler bör­jar titta mot Sve­ri­ge.

SKÄR­TORS­DAG, TV3, 22.00

Ce­ci­lia “Cissi” Forss

Cissi Fors spe­lar den na­i­va Re­bec­ka. Ål­der: 30 år. Fa­milj: Pojk­vän­nen Fred­rik von der Esch. Bor: På Sö­der­malm i Stock­holm Gör: Skå­de­spe­la­re. Ak­tu­ell: I tv-se­ri­en “Black ­wi­dows” på TV3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.