För­so­ning

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Kär­lek, sex, vär­me­böl­ja, mid­dags­bjud­ning och ett tra­giskt svek på en eng­elsk herr­gård i mit­ten av 30-ta­let. De för­ödan­de kon­se­kven­ser­na för 13-åri­ga Bri­o­ny, som dröm­mer om att bli för­fat­ta­re, och sto­ra­sys­ter Ce­ci­lia, som är för­äls­kad i hus­hål­lers­kans son Rob­bie, va­rar res­ten av de­ras liv. Ian McE­wans hyl­la­de ro­man har bli­vit en yp­per­lig film, med vind­ling­ar och hjärt­skä­ran­de och våld­sam­ma krigs­sce­ner som är omöj­li­ga att ska­ka av sig på fle­ra da­gar. Fan­tas­tisk di­a­log, su­ve­ränt ma­nus, strå­lan­de skå­de­spe­la­re; Kei­ra Knight­ley är spra­kan­de bra. (Ato­ne­ment, 2007) AN­NAN­DAG PÅSK,

TV8, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.