Med pas­sion för t v- se­ri­er

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: ANNA HEGESTRAND

Skå­de­spe­la­ren och ko­mi­kern Jo­se­phi­ne Bor­ne­busch är be­satt av tv-se­ri­er. I ”Bor­ne­busch i te­ve­fa­bri­ken” får hon tes­ta pro­gram­le­dar­rol­len när hon träf­far bå­de na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la bransch­kol­le­gor.

– Det här var nytt för mig ef­tersom det var mer dokumentärt och jag är van vid ma­nus, sä­ger hon.

RE­POR­TA­GE­SE­RIE I “Bor­ne­busch i te­ve­fa­bri­ken” ki­kar Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch in bakom ku­lis­ser­na på världs­se­ri­er som “Oran­ge is the new black”, “Ho­me­land” och “Down­ton Ab­bey”. I tred­je av­snit­tet är det hu­mor som är te­mat. Hon träf­far bland and­ra ko­mi­ker­stjär­nan An­dy Sam­berg och ”Se­in­feld”-ma­nus­för­fat­ta­ren Peter Mehl­man i Los Ang­e­les.

Hur in­vol­ve­rad har du själv va­rit i pro­gram­idén? – Gans­ka in­vol­ve­rad. Jag är ju be­satt av tv-se­ri­er. Jag sa till SVT vad jag tyck­te skul­le va­ra kul att gö­ra och se­dan ut­veck­la­de vi pro­gram­met till­sam­mans un­der någ­ra da­gar. Det här var nytt för mig ef­tersom det var mer dokumentärt och jag är van vid ma­nus.

Hur var det då att va­ra ­pro­gram­le­da­re? – Det kän­des in­te som att jag var pro­gram­le­da­re. Det var mer ut­i­från mi­na tan­kar och dröm­mar, att få åka och häl­sa på al­la se­ri­er. Jag skrev en öns­ke­lis­ta och någ­ra av dem fick vi med. Vi går ige­nom oli­ka gen­rer och det var jät­te­spän­nan­de att fors­ka dju­pa­re vi­da­re i vad som är spe­ci­ellt. In­om skräck är det myc­ket mask så jag fick träf­fa en ma­skör som smin­ka­de mig till zom­bie.

Har du själv fun­de­rat på att för­sö­ka ta kar­riä­ren vi­da­re ­ut­om­lands? – Det har att gö­ra med vil­ket pro­jekt det är. Jag tyc­ker det är gans­ka skönt att va­ra hem­ma. Och i pro­gram­met var det li­ka häf­tigt att be­sö­ka “Bron” som “Oran­ge is the new black”.

Om du fick va­ra med i en se­rie, vil­ken skul­le du väl­ja? – Jag skul­le tyc­ka att det var ascoolt att ha va­rit med i “Ga­me of thro­nes”. På­kostat och ko­stym­dri­vet. Det ha­de va­rit kul. Men jag kan ock­så kän­na att det ha­de va­rit kul att gö­ra ett su­per­tungt dra­ma.

Hur kom du på att komedi var din grej? – Det har jag nog fort­fa­ran­de in­te kom­mit på rik­tigt, ha­ha. Sve­ri­ge är ett så li­tet land. Det var in­te jag som be­stäm­de, det var de job­ben som dök upp. Men det är väl klart att ju fler pro­duk­tio­ner man gör i sam­ma gen­re desto mer sä­ker blir man. Har man in­te gjort myc­ket krim så känns det mer läs­kigt.

Drivs du av ut­ma­ning­ar? – Bå­de och. På ett sätt är det skönt att va­ra i trygg­het men ock­så li­te trå­kigt. Man vill all­tid ha ut­ma­ning­ar och jag kän­ner att det är nå­got jag drivs av he­la ti­den. Skul­le man ha va­rit en nöjd per­son så skul­le man nog in­te ha job­bat så myc­ket.

Vad har du för pla­ner res­ten av tv-året? – Jag vet in­te. Nu är jag hem­ma med min lil­la Hen­ry och jag har bör­jat skri­va igen. Jag job­ba­de så myc­ket för­ra året så nu tyc­ker jag att jag för­tjä­nar att va­ra li­te le­dig.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Jo­sep­hi­ne Bor­ne­busch träf­far män­ni­skor som job­bar med tv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.