Will Hun­ting

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Mö­tet mel­lan Will ( Matt Da­mon), stä­da­re och ma­te­ma­tiskt snil­le, och en psy­ko­te­ra­peut ( Ro­bin Wil­li­ams, bil­den). Två star­ka egon på­ver­kar varand­ra, i en så­dan där kon­struk­tion som fun­ge­rar på film men är högst osan­no­lik i verk­lig­he­ten. (Good Will Hun­ting, 1997)

MÅN­DAG, TV8, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.