Dok­torn sva­rar på tit­tar­frå­gor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HÄL­SA Dok­tor Mi­kael och ”sys­ter” Til­de öpp­nar mot­tag­ning­en och är re­do att sva­ra på frå­gor från oro­li­ga tit­ta­re. Över­läka­re Mi­kael Sand­ström, känd för sin dju­pa sol­brän­na, har un­der någ­ra år va­rit med och sva­rat på frå­gor i TV4:s ”Ny­hets­mor­gon”. Där har sam­ar­be­tet med pro­gram­le­da­ren Til­de de Pau­la Eby vux­it fram och de har nu­me­ra ”Läkar­pod­den” där de dis­ku­te­rar häl­sa och sjuk­do­mar en gång i vec­kan. De gjor­de ock­så för ett par må­na­der se­dan ett spe­ci­al­pro­gram, ”Dok­tor Mi­kael: Så blir du av med di­na onö­di­ga ki­lon”.

Nu öpp­nar Sju­an sin mot­tag­ning för ”Dr Mi­kael och Til­de”, där de tar upp oli­ka te­man i tre pro­gram. Det är in­te di­rekt­sänd­ning, men tit­tar­na har i för­väg upp­ma­nats att skic­ka in frå­gor.

” Var­för prut­tar man när man flyger?” och andra in­tres­san­ta äm­nen tas upp i förs­ta ”Dr Mi­kael och Til­de”, som har te­mat ”Pin­sam­ma åkom­mor”. Det blir hemor­roj­der och då­lig an­de­dräkt, klamy­dia och urinläc­kage. Barn­sjuk­do­mar är te­mat i andra av­snit­tet och där sva­rar dok­torn på frå­gor från oro­li­ga för­äld­rar. Fyr­barns­mam­man Til­de har sä­kert ock­så myc­ket att bi­dra med.

MÅN­DAG, SJU­AN, 20.00

Foto: TV4

Til­de de Pau­la Eby och över­läka­re Mi­kael Sand­ström sva­rar på tit­tar­nas frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.