Le­jo­net ger Lin­da en kram

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DJUR Här får Lin­da Lin­dorff en rik­tig lejonkram. Mö­tet med le­jo­net sker i förs­ta av­snit­tet av ”Dju­rens hjäl­tar”, en ny om­gång av se­ri­en, där Lin­da re­ser runt i värl­den och träf­far män­ni­skor, som en­ga­ge­rar sig i att skyd­da vil­da djur mot oli­ka hot.

I Syd­af­ri­ka kal­las han för ” The li­on whis­pe­rer”, ve­ten­skaps­man­nen Ke­vin Ri­chards­son, som äg­nar sig åt att stu­de­ra le­jons be­te­en­den. Han har följt le­jo­nen i många år och har kom­mit så nä­ra le­jon­floc­ken att de har vant sig vid ho­nom. Han tar ock­så hand om ska­da­de le­jon, som fa­rit il­la av oli­ka or­sa­ker.

I Kenya be­sö­ker Lin­da Lin­dorff or­ga­ni­sa­tio­nen Big li­fe founda­tion, som för­sö­ker få män­ni­skor och vil­da djur att le­va si­da vid si­da. Där finns Ri­chard Bon­ham som käm­par för att för­hindrau­trot­ning­en av ele­fan­ter.

I Be­li­ze i Cen­tra­la­me­ri­ka finns den störs­ta sam­man­häng­an­de regn­sko­gen norr om Ama­zo­nas och här ver­kar Bfree, en or­ga­ni­sa­tion som vill för­med­la kun­skap om djur­li­vet och räd­da sko­gen. I Be­li­ze träf­far Lin­da Che­rie och Vin­ce som vigt si­na liv åt att räd­da kro­ko­di­ler.

Men först tar sig Lin­da en vän­skap­lig brott­nings­match med ett le­jon.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Foto: TV4

Kram­ka­las mel­lan Lin­da Lin­dorff och ett vän­ligt le­jon i Syd­af­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.