Berg och Melt­zer åker till so­len

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: LIN­NEA ERIKSON

Vi möts av va­jan­de pal­mer, klar­blått vat­ten och ryt­mis­ka to­ner från ol­je­fat när det åter­i­gen är se­mester­dags för pro­gram­le­dar­du­on Carina Berg och Christi­ne Melt­zer. – Vi får se Ha­waii, träf­fa här­li­ga män­ni­skor och jag får hänga med Carina, sä­ger Christi­ne.

RE­POR­TA­GE­SE­RIE. Vi har ti­di­ga­re sett dem åka runt på bil­se­mes­ter i bå­de USA och Europa. Men nu har Carina Berg och Christi­ne Melt­zer be­stämt sig för att stan­na på ett och sam­ma stäl­le. I ”Berg & Melt­zer på Ha­waii” får vi se ra­dar­pa­ret bo på Ha­waii i en må­nad och lä­ra kän­na kul­tu­ren på dju­pet – även bok­stav­ligt ta­lat, då de har fått sim­ma med 34 ha­jar. Men Carina blev in­te skrämd av fis­kar­na med de syl­vas­sa tän­der­na. Choc­ken kom istäl­let se­na­re.

– Jag blev fruk­tans­värt sjö­sjuk, så jag hann fak­tiskt in­te bli rädd. Det blev jag dä­re­mot ef­teråt, när jag in­såg att jag pre­cis ha­de sim­mat med en mas­sa ha­jar, sä­ger Carina.

Ut­ö­ver att sim­ma med ha­jar fick du­on bland an­nat sur­fa med gri­sar och lä­ra sig att dan­sa Hula Hula. Det sist­nämn­da var dock ut­an fram­gång. Dans­lä­rar­na ha­de milt sagt vis­sa sa­ker att sä­ga till om an­gå­en­de pa­rets dans­för­må­ga.

– Ja, vi fick en ut­skäll­ning av dans­lä­rar­na för att de tyck­te att vi sög, sä­ger Christi­ne.

När Carina och Christi­ne be­stäm­de sig för att åka till Ha­waii vil­le de ut­ma­na sig själ­va och vå­ga sä­ga ja till sa­ker de var räd­da för. Men de vil­le ock­så pas­sa på att ba­ra nju­ta.

– Vi gjor­de in­te ba­ra läs­ki­ga sa­ker, vi gjor­de ock­så sa­ker som vi läng­tat ef­ter, som att äta ton­fisk­ö­gon till ex­em­pel, skrat­tar Carina fram.

När de två pro­gram­le­dar­na ska ge sig ut och re­sa så har de oli­ka tak­tik för sitt pac­kan­de. Carina me­nar att hon all­tid pac­kar fel och att Christi­ne har en na­tur­lig käns­la för vad som ska med. Det­ta le­der till att Carina all­tid mås­te lå­na sa­ker av Christi­ne, som ver­kar få med det mesta i sin väs­ka.

– Jag lå­nar allt av Christi­ne. Kan jag lå­na en lock­tång? Ett ex­tra mo­bil­skal? Par­fym­era­de brev från 1800-ta­let?, sä­ger Carina och för­sö­ker kvä­va en fniss­ning.

Men hur gör Christi­ne då för att lyc­kas pac­ka så rätt?

– Ord­ning och re­da, allt har sin plats, sä­ger Christi­ne.

TORS­DAG, KA­NAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.