Få in­syn i en ex­klu­siv värld

Niklas Berntzon säl­jer lä­gen­he­ter i ” Topp­mäk­lar­na”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: NI­NA BRISMAN

Mäkla­ren Niklas Berntzon för­med­lar Stock­holms lyx­i­gas­te bo­stä­der. I ”Topp­mäk­lar­na” tar han med tit­tar­na in i en värld av dy­ra af­fä­rer, ro­li­ga ka­rak­tä­rer och an­norlun­da lä­gen­he­ter. – Det blir en in­blick bakom ku­lis­ser­na där man får se spek­ta­ku­lä­ra lä­gen­he­ter, sä­ger han.

RE­A­LI­TY­SE­RIE ” Topp­mäk­lar­na” föl­jer vd:n Niklas Berntzon och fem mäk­la­re på Eklund Stock­holm New York, en av Stock­holms fi­nas­te mäk­lar­fir­mor. Fir­man star­ta­des 2009 ihop med Fred­rik Eklund, som syns i ”Mil­li­on dol­lar lis­ting” och Niklas be­skri­ver fö­re­ta­get som eli­ten in­om mäk­le­ri. – Vi för­med­lar Stock­holms mest at­trak­ti­va bo­en­den. I pro­gram­met kom­mer man få se så­dant som man in­te skul­le se an­nars. Det är in­te di­rekt öpp­na vis­ning­ar på de här lä­gen- he­ter­na, sä­ger Niklas Berntzon.

Han är över­ty­gad om att ” Topp­mäk­lar­na” kom­mer att bli en suc­cé, ef­tersom folk tyc­ker att bo­stä­der och in­red­ning är in­tres­sant. Och kans­ke fram­förallt de här, li­te spe­ci­el­la lä­gen­he­ter­na.

– Det är väl li­te ”pro­per­ty porn”, hur ser en lä­gen­het ut som kos­tar 60 mil­jo­ner kro­nor? Och vem är det som bor där? Vi mö­ter någ­ra rik­tigt ro­li­ga ka­rak­tä­rer i pro­gram­met.

Fo­kus kom­mer att lig­ga på Ös­ter­malm, där lig­ger de fles­ta bo­stä­der­na som är in­tres­san­ta för mäk­lar­na. Men det blir även an­nat i Stock­holm och res­ten av Sve­ri­ge. Och så en tur till Fred­rik i New York med en kund som vill kö­pa lä­gen­het där.

– Vi ser att bå­de vå­ra kun­der och byg­gan­det i Sve­ri­ge blir allt mer in­flu­e­rat av hur det ser ut i res­ten av värl­den. Mer fo­kus på de­sign och spe­ci­al­lös­ning­ar, rum­ser­vice och par­ke­rings­vakt som ger en ho­tell­käns­la.

Just den där lyx­i­ga ho­tell­käns­lan kom­mer att fin­nas i re­kord­lä­gen­he­ten som mäk­lar­fir­man sål­de för­ra året. En lä­gen­het i cen­tra­la Stock­holm som gick för över 100 mil­jo­ner kro­nor.

– Det känns jät­te­ro­ligt att vi fick med den af­fä­ren i ” Topp­mäk­lar­na” och jag är jät­te­stolt över det. Men så fort ett re­kord har sla­gits bör­jar man tit­ta på näs­ta. Nu vill jag bli först med att säl­ja för över 300 000 kro­nor per kvadrat­me­ter i Stock­holm.

ONS­DAG, KA­NAL 5, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.