Ble­ker 9 av 10 pig­ment äc­kar. Det är ve­ten­skap­ligt vi­sat.

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

Den do­ku­men­te­ra­de ve­ten­ska­pen1,2 bakom Su­per Glandin An­ti Pig­ment Cre­me byg­ger på de tre verk­sam­ma äm­ne­na Alp­ha Ar­bu­tin, Rumex Oc­ci­den­ta­lis Alp­ha Ar­bu­tin ty­rosin bör­jar sin för­vand­ling Rumex Oc­ci­den­ta­lis MELFADE® och fö­re­byg­gan­de. hu­den mjuk och len. och MELFADE®: – pa­ten­te­rad in­gre­di­ens, er­känd som det säk­ras­te och mest e ek­ti­va hud­blek­nings­äm­net. Alp­ha Ar­bu­tin ver­kar ge­nom att häm­ma krop­pens pro­duk­tion av Ty­rosi­na­se. Ty­rosi­na­se är den pro­cess där ami­nosy­ran till me­la­nin. På så sätt hind­ras bildan­det av me- la­nin re­dan från bör­jan, lik­som att nya äc­kar upp­står. – den­na na­tur­li­ga in­gre­di­ens är känd för si­na po­ten­ta hud­ble­kan­de och äck­mins­kan­de egen­ska­per. – är en kom­bi­na­tion av era lä­keör­ter och häm­mar ty­rosi­na­se- pro­ces­sen som är förs­ta ste­get i me­la­nin­pro­duk­tio­nen. Ver­kar bå­de ble­kan­de Cre­men in­ne­hål­ler ock­så bo­ra­go­ol­ja, som fun­ge­rar som bä­ra­re sub­stan­ser­na och hjäl­per des­sa att tränga ner till de ak­ti­va i hu­den. Dess­utom gör den

Fö­re­byg­ger upp­komst av nya pig­ment äc­kar Ble­ker e ek­tivt pig­ment äc­kar Vår­dar hu­den som blir mju­ka­re och får na­re lys­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.