Många skratt för värl­dens barn

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

GA­LA Me­lo­di­festi­va­lens vin­na­re Frans Jepps­son-Wall finns bland ar­tis­ter som La­leh, Mol­ly San­dén, Mi­ri­am Bry­ant och Eva Dahl­gren när TV4 för fjor­ton­de året di­rekt­sän­der ”Hu­m­or­ga­lan – för varen­da unge”. Det är ett sam­ar­be­te med FN:s barn­rätts­or­ga­ni- sa­tion Uni­cef och må­let för ga­lan är att få tit­ta­re att bli världs­för­äld­rar och att hjälpa ut­sat­ta barn.

Uni­cefs ar­be­te i världen skild­ras un­der ga­lan ge­nom re­por­tage, där kän­da svens­kar rap­por­te­rar från oli­ka plat­ser. Mikael Pers­brandt är i ka­ta­stro- fer­nas Ne­pal, Til­de de Pau­la Eby mö­ter flyk­ting­barn i Ser­bi­en och Mia Par­ne­vik och dot­tern Peg­gy re­ser till Mau­re­ta­ni­en i Afri­ka.

”Hu­m­or­ga­lan” in­ne­hål­ler ock­så in­slag som ska få publi­ken att skrat­ta. Da­vid Bat­ra och Pa­trik Larsson har skri­vit sket­cher där Pe­ter Mag­nus­son och Shi­ma Nia­va­ra­ni med­ver­kar. Plus en del and­ra TV4-fi­gu­rer som krö­ga­ren Leif Man­ner­stöm och pro­gram­le­da­ren Eb­ba Kle­berg von Sydow.

He­la kväl­len leds av Mor­gan Al­ling och Renée Ny­berg.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: TV4

Eva Dahl­gren. Frans Jepps­son-Wall. Mol­ly San­dén. Mor­gan Al­ling och Renée Ny­berg le­der ”Hu­m­or­ga­lan” med många ar­tis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.