”Det är fint med hem­lig­he­ter”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: ANNA HE­GESTRAND

Un­ge­fär 800 000 tit­ta­re föl­jer Got­landspo­li­sen Maria Wern var­je vec­ka. Eva Rö­se har spe­lat hu­vud­ka­rak­tä­ren se­dan star­ten 2007 och gil­lar att få va­ra med ti­digt i ut­veck­lings­pro­ces­sen. – Jag kän­ner ju Maria bätt­re än nå­gon an­nan, sä­ger hon.

KRI­MI­NAL­SE­RIE Ett fall åter­står in­nan ”Maria Wern” är slut för den här om­gång­en. Un­der den fem­te sä­song­en har skå­de­spe­la­ren Eva Rö­se fått vi­sa nya si­dor av hu­vud­ka­rak­tä­ren. Hur har Maria för­änd­rats? – Nu har vi läm­nat böc­ker­na och fo­ku­se­rat mer på ka­rak­tä­rer­na. Tit­tar­na får lä­ra kän­na fram­för allt Maria bätt­re. Nu har hon tving­ats mö­ta si­na käns­lor och det har va­rit väl­digt ro­ligt att få job­ba med det. Jag vil­le att sa­ker skul­le drab­ba hen­ne som hon in­te kun­de vär­ja sig emot till slut. Hon kan in­te fly un­dan läng­re, hål­la rust­ning­en in­takt.

Du har spe­lat hen­ne se­dan 2007. Blir det lät­ta­re el­ler svå­ra­re med åren?

– Skill­na­den är att vi är ett väl­digt välsvet­sat gäng nu. Som en en­semb­le på en teater. Kär­nan har va­rit den­sam­ma så vi be­hö­ver in­te bör­ja från noll var­je gång. Jag kom­mer från te­a­terns håll och äls­kar den. Vi är mer väl­ol­ja­de och kan gå på dju­pet väl­digt fort. Det är en po­si­tiv ut­veck­ling.

Du har själv va­rit med och ut­veck­lat din ka­rak­tär. Är det vik­tigt för dig att va­ra del­ak­tig?

– Det är mitt jobb som skå­de­spe­la­re att ut­veck­la min ka­rak­tär. Det som har va­rit ro­ligt är att ha va­rit mer del­ak­tig ti­di­ga­re – att ha sam­tal med ma­nus­för­fat­ta­ren och re­gis­sö­ren om Ma­ri­as lin­je. Det är en lyx att få. Jag kän­ner ju Maria bätt­re än nå­gon an­nan så det blir en na­tur­lig del i pro­ces­sen.

På vil­ket sätt kan du själv iden­ti­fi­e­ra dig med Maria?

– Det är väl den här rust­ning­en då. Att man kans­ke in­te mås­te va­ra till­gäng­lig för al­la. Jag tyc­ker om att hon har si­na hem­lig­he­ter. Det är fint med hem­lig­he­ter. Se­dan är hon jäv­ligt proff­sig på job­bet vil­ket jag hop­pas att jag ock­så är.

Hur fun­kar det för dig att va­ra hem­i­från och fil­ma un­der läng­re pe­ri­o­der?

– Jag tyc­ker om att lig­ga ute, det blir en bra kon­cent­ra­tion. Du är i den här bubb­lan, li­vet kom­mer in­te och stör. Nytt för den här gång­en var att det sker ett mord bå­de på Got­land och i Stock­holm och det har va­rit här­ligt att få in Stock­holmsmil­jö­er. In­nan ha­de vi stu­di­o­in­spel­ning­en på Got­land, nu har vi haft den i Stock­holm. Vad har du på gång fram­ö­ver? – Mer även­tyr hop­pas jag! Jag har pro­jekt som in­te är rik­tigt kla­ra så jag går runt och vän­tar som en is­björn på Kolmår­den. Men jag hop­pas kun­na få fort­sät­ta att kom­bi­ne­ra teater och film. Just nu läng­tar jag väl­digt myc­ket ef­ter te­a­tern. Sam­ti­digt kän­ner jag mig pri­vi­le­gi­e­rad som får fil­ma så myc­ket. Bring it on!

Eva Rö­se har spe­lat Maria Wern (lil­la bil­den) i fem sä­song­er och trivs med rol­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.