Tv-fest när kung­en fyl­ler 70

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KUNGLIGT Carl XVI Gustaf fyl­ler 70. Upp­vakt­ning­en på­går he­la vec­kan och trap­pas upp i hel­gen. På fre­da­gen blir det fest­fö­re­ställ­ning på Nor­dis­ka mu­se­et där Ope­ran och Stock­holms kon­sert­hus står för un­der­håll­ning­en. På lör­da­gen fi­ras födelsedagen från ti­dig mor­gon till se­na nat­ten.

På Slot­tet blir det flag­gor och sång­kö­rer, mi­li­tä­ror­kest­rar och hög­vak­tens hyll­ning på Ytt­re borg­går­den, sa­lut från Skepp­s­hol­men och så åker kung­a­pa­ret kor­te­ge till Stads­hu­set, där det blir fö­del­se­dags­lunch.

Vil­ka kung­lig­he­ter som kom­mer, det är en hem­lig­het tills gäst­lis­tan släpps på födelsedagen. Men al­la sto­ra kung­a­hus i Eu­ro­pa är bjud­na och all­de­les sä­kert är att de nors­ka och dans­ka kung­a­fa­mil­jer­na upp­vak­tar.

Ef­ter den långa lun­chen, så får al­la kung­lig­he­ter ett par tim­mar att klä om till hög­tids­dräkt in­för kväl­lens ban­kett på Slot­tet. Och se­dan blir det par­ty fram­åt nat- ten. Kung­en är in­te känd för att gå och läg­ga sig ti­digt.

Tv-tit­tar­na får va­ra med un­der lör­dags­för­mid­da­gen på Slot­tet och un­der kor­te­gen. På kväl­len sänds sam­man­drag av fi­ran­det och så är tv med när gäs­ter­nas an­län­der till kväl­lens ban­kett. Men där stäng­er kung­en dör­ren för tv.

I stäl­let får tit­tar­na se höjd­punk­ter från fre­da­gens kung­li­ga fest­fö­re­ställ­ning på Nor­dis­ka mu­se­et.

LÖR­DAG, TV4, 8.00 LÖR­DAG, SVT 1, 9.45

Fo­to: OL­LE SPORRONG

Kung­en fi­rar 70-års­dag med jät­te­fest och tv-tit­tar­na får va­ra med. Så här såg det ut för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.