”Jag går igång på det este­tis­ka”

TV (Sweden) - - INTERVJU - TEXT: AN­NA HEGESTRAND

Ma­rie Ser­ne­holt le­der “Det sto­ra tårtsla­get”, där kon­kur­ren­sen hård­nar bland bak­konst­nä­rer­na. – Jag går igång på det este­tis­ka, sä­ger hon.

BAKNING På tors­dag är det se­mi­fi­nal i ”Det sto­ra tårtsla­get”. Te­mat är va­ru­hus, och Ca­ro­li­na Gyn­ning dy­ker upp för att gäst­dö­ma kre­a­tio­ner­na i form av hat­tar, res­väs­kor och smink. Pro­gram­le­da­ren Ma­rie Ser­ne­holt är im­po­ne­rad av del­ta­gar­nas fan­ta­si.

Vad kän­de du när du fick frå­gan om att le­da pro­gram­met?

– De som kän­ner mig vet att jag äls­kar den här ty­pen av pro­gram. Jag har kol­lat sla­viskt på de här bak- och mat­pro­gram­men och spe­lat in för att kun­na se när jag kom­mer hem. Jag har haft en öns­kan och en dröm om att få le­da ett så­dant pro­gram själv och när jag fick frå­gan blev jag ex­tremt glad. Det hand­lar om bakning men den här ty­pen av tårt­bak­ning är konst­när­lig och jag går igång på det este­tis­ka.

Vad har va­rit det bäs­ta med job­bet?

– Att få se del­ta­gar­na job­ba på nä­ra håll, kun­na gå runt och se tår­tor­na växa fram. Det är in­te den van­li­ga ty­pen av tårt­bak­ning som man är van att se i tv. Jag har ald­rig sett nå­got lik­nan­de, hur de har lå­tit fan­ta­sin ske­na iväg. Hur ser ditt bak­in­tres­se ut?

– Jag tyc­ker det är väl­digt ro­ligt, men jag tas­sar fort­fa­ran­de där. Mat­lag­ning har le­gat mig närm­re om hjär­tat. Men jag njuter av att få äta av det som har ba­kats! Just de här gre­jer­na som ba­kas i pro­gram­met är jag li­te för myc­ket ama­tör för. Man blir su­gen och öns­kar att man kun­de själv. Vil­ken är din fa­vo­rittår­ta?

– Det är en Brit­ta­tår­ta som min mam­ma har ba­kat var­je år på mid­som­ma­raf­ton, ef­ter hen­nes mam­mas re­cept. En ma­räng- och soc­kerkaks-bot­ten, has­sel­nöt­ter, va­niljkräm, gräd­de och jord­gub­bar. Den fram­kal­lar många min­nen från när jag var barn och nu ser jag som mitt upp­drag att fö­ra den vi­da­re, ha­ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.