Hon dö­mer dans över he­la värl­den

TV (Sweden) - - INTERVJU -

På fredag är det fi­nal i ”Let’s dan­ce”. Sä­song­ens nya do­ma­re Ce­ci­lia La­zar är im­po­ne­rad av del­ta­gar­na – och åter­vän­der gär­na näs­ta år. – Det är myc­ket ro­li­ga­re än vad jag för­vän­ta­de mig, sä­ger hon.

TEXT: AN­NA HEGESTRAND

DANSTÄVLING. Vå­rens sä­song av ”Let’s dan­ce” har in­te ba­ra bju­dit på nya dan­sa­re och kän­di­sar. Ju­ryn har även fått en ny med­lem i ve­te­ra­nen Ce­ci­lia La­zar, som me­nar att den elf­te sä­song­en av TV4:s po­pu­lä­ra un­der­håll­nings­pro­gram är den bäs­ta nå­gon­sin. Vad tyc­ker du om din förs­ta sä­song? – Jag tyc­ker det är jät­te­ro­ligt, myc­ket ro­li­ga­re än vad jag för­vän­ta­de mig. Del­ta­gar­na är jät­te­ro­li­ga, in­tres­san­ta per­so­ner. Kanske den bäs­ta sä­song­en nå­gon­sin.

Hur har du ta­gits emot som ny­kom­ling?

– Hur bra som helst. Al­la är po­si­ti­va, de har stöt­tat mig jät­te­bra. Klart att jag kän­de en viss press i förs­ta och and­ra pro­gram­met men jag är jag och jag har in­te ta­git nå­gon an­nans plats.

Vil­ken har va­rit den störs­ta ut­ma­ning­en för dig?

– Jag dö­mer över he­la värl­den och det är all­tid en ut­ma­ning att dö­ma dans. Det är na­tur­ligt­vis en ut­ma­ning att va­ra med i ett så­dant här tv-pro­gram, men jag är van att va­ra in­för myc­ket folk. Jag fun­de­rar in­te över att det är två mil­jo­ner tit­ta­re utan för­sö­ker att le­ve­re­ra nå­got i stun­den. I förs­ta och and­ra av­snit­tet var jag in­te så be­kväm, så är det i al­la rol­ler som är nya. Även för dan­sar­na, de är in­te be­kvä­ma di­rekt med att vi be­dö­mer. Se­dan blir de va­na. Vad kän­ner du att du har till­fört? – Vi är sak­li­ga­re än vad man har va­rit för­ut kanske. Folk man träf­far ute på ga­tan sä­ger “änt­li­gen för­står man vad ni pra­tar om” Då har man till­fört nå­got po­si­tivt, en för­änd­ring.

Vil­ka del­ta­ga­re har va­rit di­na per­son­li­ga fa­vo­ri­ter?

– Jag har fak­tiskt tre styc­ken. Jag tyc­ker att Eli­sa Lind­ström och Bi­an­ca Ingros­so är jät­te­duk­ti­ga. Rickard Söderberg ha­de nå­got väl­digt spe­ci­ellt. Han ut­gick från noll, bå­da flic­kor­na har dan­sat li­te för­ut.

Vad kän­ner du när du tän­ker till­ba­ka på vå­ren?

– Det har bli­vit myc­ket jobb men det är jät­te­kul. Att al­la är så po­si­ti­va gör att det går som en dans. Jag skul­le ab­so­lut tac­ka ja till ”Let’s dan­ce” igen.

Vad ska du gö­ra när tv-sä­song­en är slut?

– Li­vet åter­går till det nor­ma­la. Jag ska re­sa ut­om­lands och un­der­vi­sa. Det är mas­sor med jobb som vän­tar. Sista kväl­len blir jät­te­kul men se­dan är det vi­da­re till näs­ta. I den här värl­den är det så att du he­la ti­den job­bar på lång sikt, för att få en ut­veck­ling. Det är ing­et som tar slut.

FREDAG, TV4, 20.00

Ce­ci­lia La­zar till­sam­mans med si­na två kol­le­gor, To­ny Ir­ving och Ann Wil­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.