PRINSDOPET

Så fi­ras lil­le Oscar kung­ligt sänds di­rekt – al­la ti­der

TV (Sweden) - - SIDAN 1 -

KUNG­LIGT Knappt en må­nad ef­ter kung Carl Gustafs 70-års­fi­ran­de är det dags för än­nu en kung­lig fest. Kron­prin­ses­spa­rets and­ra barn, prins Oscar Carl Olof, ska dö­pas i Slotts­kyr­kan och SVT sän­der di­rekt. He­la kunga­fa­mil­jen, stats­mi­nis­ter­pa­ret och öv­ri­ga pro­mi­nen­ta gäs­ter finns på plats, in­klu­si­ve sto­ra­sys­ter Estel­le, 4.

SVT sän­der en och en halv tim­me di­rekt från Slotts­kyr­kan i Gam­la Stan. Kom­men­te­rar do­pet gör John Chris­pins­son och Ro­ger Lund­gren.

Och i som­mar vän­tar yt­ter­li­ga­re ett prins­dop. Prins Carl Philips och prin­ses­san So­fi­as son, Alex­an­der Erik Hu­ber­tus Ber­til, föd­des den 19 april och ska en­ligt tra­di­tio­nen dö­pas in­om tre må­na­der. Frå­gan är om det ock­så blir i Slotts­kyr­kan, el­ler om de lik­som prin­ses­san Ma­de­le­i­ne och Chris O’Neill väl­jer Drott­ning­holms slotts­kyr­ka.

FREDAG, SVT1, 11.30

Estel­le 2012 Le­o­no­re 2014 Ni­co­las 2015 Alex­an­der 2016

Prins Oscar, her­tig av Skå­ne och num­mer tre i tron­följ­den ef­ter sin mam­ma och sto­ra­sys­ter, föd­des den 2 mars. Han gjor­de sitt förs­ta of­fi­ci­el­la fram­trä­dan­de un­der mor­far kung­ens fö­del­se­dag den 30 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.